Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp

Nursing Science MA, Teaching Methods for Supervisors I, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM009A
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Handledarutbildning inom vårdområdet I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-04-23
Senast ändrad: 2014-02-17
Giltig fr.o.m: 2014-08-18

Syfte

Kursen syftar till att studenten:

- erhåller fördjupad kunskap om inlärningsprocessen och handledningsprocessen
- inhämtar kunskap om styrdokument och organisation för fokuserad utbildning
- erhåller fördjupad kunskap om författningar som reglerar lärares, handledares
och studenters ansvarsfördelning vid arbetsplatsanknuten utbildning
- förvärvar ökad förmåga att planera, utvärdera och utveckla arbetsplatsanknuten
högskoleutbildning
- får ökad insikt i utbildningens roll för yrkesprofessionen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamhetsförlagd
högskoleutbildning
- beskriva och förklara inlärnings- och handledningsprocessen
- beskriva och förklara styrdokument och organisation för respektive
yrkesfunktion
- beskriva och förklara avtal som reglerar lärares, handledares och studenters
ansvarsfördelning vid verksamhetsförlagd utbildning.

Innehåll

Styrdokument: Utbildningsplan och tillhörande kursplaner samt arbetsmetoder för utvald utbildning. Högskolelag, Högskoleförordning, EU-direktiv etc.
Pedagogik: Inlärningspsykologi, syn på kunskap och lärande. Kommunikation och grupprocess. Olika handledningsmodeller enskilt och i grupp. Bedömning, utvärdering och examination. Kvalitetssäkring.
Kompetensutveckling: Kompetensutveckling utifrån yrkesprofessionen.

Behörighet

Utbildning till sjuksköterska

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

En obligatorisk träff vid kursstart och tre icke obligatoriska träffar erbjuds. Distansundervisning på kvartsfart. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via Webplattformen Moodle med stöd av skriftlig studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Kursen baseras på kurslitteratur och relateras till deltagarnas kunskaper och erfarenheter från tidigare utbildning, yrkesutövning och verksamhetsområde.

Examination

7,5 högskolepoäng, Handledarutbildning inom vårdområdet.

Examinationen sker genom kontinuerlig bedömning av den studerandes studieprestationer utifrån varierande examinationsformer.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Almqvist & Wiksell
Titel: Författningshandboken. För personal inom hälso- och sjukvård
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Lauvås, P. & Handal, G.
Titel: Handledning och praktisk yrkesteori
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Marton, F. & Booth, S.
Titel: Om lärande
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Mogensen, E., Thorell Ekstrand, I. & Löfmark, A.
Titel: Klinisk utbildning i högskolan - perspektiv och utveckling
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Segesten, K
Titel: Att utbildas till sjuksköterska, perspektiv på lärande
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Natur & Kultur

Författare/red: Willman, A. & Stoltz, P.
Titel: Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Arnold, E. & Underman Boggs, K.
Titel: Interpersonal relationships-professional communication skills for nurses (4:th ed)
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: W.B. Saunders Company

Författare/red: Crafoord, C.
Titel: Människan är en berättelse
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur & Kultur

Författare/red: Engquist, A.
Titel: Att växa som vuxen
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bokförlaget Prisma

Författare/red: Lindström,L., Lindberg, V., Pettersson, A.
Titel: Pedagogisk bedömning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Stockholms universitets förlag

Vetenskapliga artiklar och övrig text tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.