Kursplan

Kursplan för Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet II, 7,5 hp

Nursing Science MA, Teaching Methods for Supervisors, 7,5 Higher Education Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM010A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Handledarutbildning inom vårdområdet II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: - - Ingen angiven
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-06
 • Fastställd: 2007-10-29
 • Senast ändrad: 2013-06-11
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att stärka den professionella kompetensen som handledare för sjuksköterskestuderande och förfina den pedagogiska förståelsen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-Beskriva vad pedagogiska teorier och pedagogiskt ledarskap kan innebära
-Beskriva lärprocesser och lärstilar inom handledning
-Redogöra för interaktionens och reflektionens betydelse för yrkesmässig växt

Färdighet och förmåga
-Komma fram till och ge förslag på åtgärder som för en given handledningsprocess framåt
-Genomföra kollegial handledning i fingerad situation
-Planera, genomföra och utvärdera praktiska examinationsformer i fingerad situation
-Kritiskt värdera ledarskapets betydelse för samverkan i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Reflektera över det professionella förhållningssättets betydelse i handledningssituationen
-Reflektera över hur den sociokulturella kontexten kan påverka handledningsprocessen
-Relatera till vetenskapliga kunskaper och diskutera betydelsen av handledning för professionellt lärande och kunskapsutveckling

Innehåll

Pedagogisk teori och pedagogiskt ledarskap
Lärande och professionell utveckling.
Handledningens funktion och handledarrollens innehåll och förhållningssätt Lärprocesser på grupp och individnivå
Etik i handledningssituationen
Pedagogik i sociokulturellt perspektiv
Praktiska examinationsformer och utvärdering

Behörighet

Leg.sjuksköterska samt Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs med fördröjd studietakt på 1/2 fart med 4 träffar. Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, litteraturstudier och seminarier.

Examination

Kursen tenteras skriftligt både individuellt och i grupp.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Ekebergh M.
 • Titel: Att lära sig vårda- med stöd av handledning
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2009
 • ISBN: 978-91-44-04471-2
 • Författare/red: Skarman G.
 • Titel: Handledning för professionell utveckling
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: 2011

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Killén K.
 • Titel: Professionell utveckling och handledning – ett övergripande perspektiv
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • ISBN: 978-91-44-04773-7
 • Författare/red: Pilhammar E. (red). Berg M., Carlsson E., Friberg F., Gedda B. & Häggström E.
 • Titel: Pedagogik inom vård och handledning
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2012
 • ISBN: 978-91-44-07554-9
 • Författare/red: Säljö R.
 • Titel: Lärande i praktiken
 • Förlag: Norstedts
 • Upplaga: 2010
 • ISBN: 978-91-1-302863-7
 • Författare/red: Tveiten S.
 • Titel: Yrkesmässig handledning – mer än ord
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2010
 • ISBN: 978-91-44-05588-6
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.