Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad AV, Inkontinens och inkontinensvård, 7,5 hp

Nursing Science MA, Incontinence and Care of Incontinence, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM110A
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Inkontinens och inkontinensvård
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Medicin 50%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-11-20
Fastställd: 2017-12-04
Senast ändrad: 2017-12-04
Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Kursen syfte är att sjuksköterskan ska förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter om inkontinens, inkontinensförebyggande åtgärder och vård vid inkontinens hos barn, vuxna och äldre för att få rätt att förskriva förbrukningsartiklar vid vissa inkontinenstillstånd.

Lärandemål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna:
- redogöra för urogenital och rektal anatomi och fysiologi
- förklara och reflektera över prevalens, epidemiologi och etiologi för urin- och faecesinkontinens
- redogöra för samtliga inkontinensformer och dess orsaker hos barn, vuxna och äldre
- beskriva de konsekvenser som inkontinens medför såväl fysiskt som psykiskt och sociokulturellt
- främja individens egen förmåga att förstå och på ett meningsfullt sätt hantera sin inkontinens
- redogöra för lämpliga förbrukningsartiklar ur ett individuellt och samhällsekonomiskt perspektiv
- redogöra för gällande lagstiftning och förordningar som är förenade med förskrivning av förbrukningsartiklar
- tillämpa dessa kunskaper för att förebygga uppkomst av inkontinens
- genomföra utredning, behandling, dokumentation och utvärdering vid inkontinens
- förskriva förbrukningsartiklar
- värdera, motivera och försvara valda ställningstaganden och åtgärder
- kunna söka, granska, värdera och analysera vetenskapliga publikationer.

Innehåll

Inom ramen för sjuksköterskans kompetensområde innehåller kursen en fördjupning i
- urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi
- prevention, utredning, behandling och utvärdering
- upplevelser och konsekvenser av inkontinens
- lagstiftning och gällande förordningar
- ekonomiska aspekter
- bedömning av behov, förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens
- dokumentation

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs med fördröjd studietakt på kvartsfart och är upplagd som distansstudier med fyra planerade sammankomster om en till två dagar vardera. En sammankomst ligger i början av kursen med introduktion och föreläsningar, två under kursens gång och en i slutet av kursen med seminarier och examination. I perioden mellan träffarna kommunicerar lärare och studenter genom ett internetbaserat konferenssystem.

Examination

Studenten examineras individuellt och i grupp med skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i i olika övningar. Slutlig examination sker i form av ett seminarium som pågår under två dagar där studenten presenteras en fallbeskrivning som ska bearbetas och vars lösning presenteras den andra studiedagen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriteier

Begränsning av examination

Studenten har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hahn, I. & Myrhage, R.
Titel: Basfaktakompendium Bäckenbotten: byggnad, funktion och träning
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Ana Komp AB

Författare/red: Hellström, A-L. & Lindehall, B.
Titel: Uroterapi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hultén, L., Nordgren, S., Öresland, T.
Titel: Fekalinkontinens - ett gömt problem
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Janssen Cilag AB

Författare/red: Klang Söderkvist, B. (red)
Titel: Patientundervisning
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Löwgren Heise C.
Titel: Författningshandboken
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Socialstyrelsen

Författare/red: Statens beredning för medicinsk utvärdering
Titel: Behandling av urininkontinens bland äldre och sköra äldre - en systematisk litteraturöversikt, SBU-rapport 219, 2013
Förlag: SBU

Författare/red: Statens beredning för medicinsk utvärdering
Titel: Behandling av urininkontinens, SBU-rapport 143, 2000
Förlag: SBU

Författare/red: Willman, A., Stoltz, P., Bathsevani, C.
Titel: Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Webbadress: www.nikola.nu

Webbadress: www.sinoba.se

Webbadress: www.vardhandboken

Vetenskapliga artiklar tillkommer