Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning avancerad palliativ vård, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning avancerad palliativ vård, 7,5 hp

Nursing Science MA, Nursing in Palliative Care, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM149A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Omvårdnad med inriktning avancerad palliativ vård
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Medicin 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-03
 • Fastställd: 2020-09-07
 • Senast ändrad: 2021-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Syfte är att studenten självständigt ska inhämta kunskaper i omvårdnad av patienter som är i behov av palliativ vård oavsett ålder och i samverkan med deras närstående ska kunna planera, genomföra och utvärdera vården utifrån specifika behov som föreligger i syfte att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, lindra lidande och främja livskvalitet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna:
1. Beskriva och tillämpa den palliativa vårdens värdegrund och etik samt relevanta författningar
2. Redogöra för specifik omvårdnad och förebyggande åtgärder vid vanligt förekommande palliativa sjukdomstillstånd i tidigt och sent skede
3. Beskriva och redogöra för personcentrerad omvårdnad och relationers betydelse vid palliativ omvårdnad utifrån de fyra hörnstenarna symtomlindring, kommunikation, närståendestöd och teamarbete
4. Analysera och redogöra för transkulturell omvårdnad i samband med palliativ omvårdnad
5. Analysera och redogöra för våld i nära relation i samband med palliativ omvårdnad
5. Analysera och värdera vetenskapliga texter, självständigt kunna skriva vetenskapligt och hantera referenser i samband med inlämningsuppgifter
6. Utvärdera egna och andras prestationer, ha förmåga att ge och ta återkoppling samt identifiera eget behov av fortsatt kunskapsutveckling

Innehåll

Utifrån ett livscykelperspektiv är kursens huvudsakliga innehåll:
- omvårdnad och utvärdering av vårdinsatser vid specifika palliativa sjukdomstillstånd i olika kontext
- förståelse för omvårdnadens komplexitet vid palliativa sjukdomstillstånd baserat på personcentrerad omvårdnad
- värdegrund och etik vid palliativ omvårdnad
- krishantering, depression och psykiatrisk samsjuklighet ur både patient- och närståendeperspektiv
- transkulturell omvårdnad i olika kontext
- våld i nära relation i samband med omvårdnad relaterad till sjukdomstillstånd med personlighetsförändringar
- existentiella frågor

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, digitala seminarium, studiegruppsarbete samt självständiga studier. Distansöverbryggande teknik används.

Examination

1000: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Beskrivning av och tillämpning av personcentrerad vård för patient med palliativ sjukdom under sen fas i livet

2000: Individuell skriftlig tentamen, Hemtentamen, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Utifrån referering till vetenskapliga artiklar besvara frågor kring omvårdnad vid palliativ vård

3000: Examinerande samtal, Grupparbete, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
I form av rollspel beskriva upplägg för omhändertagande av efterlevande till person som vårdats för palliativ sjukdom

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Student som underkänts två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns speciella skäl mot det.

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anderhed, B., Ternestedt, B.-M., & Håkansson C.
 • Titel: Palliativ vård. Begrepp & perspektiv i teori och praktik.
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Axelsson, B.
 • Titel: Palliativ medicin i praktiken.
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ekstedt, M. & Flink, M (red).
 • Titel: Hemsjukvård – olika perspektiv på trygg och säker vård
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Författare/red: Holmberg, Bodil
 • Titel: Avhandling: När kroppen inte räcker till
 • Upplaga: 2020
 • Webbadress: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1423618/FULLTEXT02.pdf
 • Författare/red: Regionala cancercentrum i samverkan
 • Titel: Palliativ vård i livets slutskede. Nationellt vårdprogram.
 • Upplaga: 2016
 • Webbadress: https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf
 • Författare: Socialstyrelsen
 • Artikeltitel: Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?
 • År/Volym/nr/sidor: 2019
 • Webbadress: https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
 • Författare: Sundström, Malin
 • Artikeltitel: Avhandling: Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer
 • Webbadress: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1430672/FULLTEXT01.pdf
 • Författare/red: Ternestedt, B.-M., Österlind, J., Henoch, I. & Andershed, B.
 • Titel: De 6 S:n – En modell för personcentrerad palliativ vård.
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Strang, P. & Beck-Friis, B.
 • Titel: Palliativ medicin och vård
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Liber

Sidan uppdaterades 2021-12-14