Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Nursing Science MA, Nursing Science with Focus on Older People’s Health and Ill-health, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM127A
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2019-05-20
Fastställd: 2019-06-28
Senast ändrad: 2019-06-28
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Syftet är att studenten ska inhämta kunskaper i omvårdnad vid hälsa och ohälsa hos äldre personer relevant för specialistsjuksköterskans ansvarsområde.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för omvårdnad och förebyggande åtgärder vid vanligt förekommande ohälsoproblem och sjukdomar bland äldre personer
- redogöra för lagar och förordningar utifrån dess effekter för äldre personer inom olika vårdformer
- redogöra för omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos äldre
- redogöra för ett personcenterat förhållningssätt relaterat till den äldre personens resurser och hälsoprocesser
- analysera och redogöra för transkulturell omvårdnad i samband med omvårdnad av äldre personer
- analysera och redogöra för etiska aspekter i omvårdnadsarbetet av äldre personer vid ohälsa
- redogör för datainsamling, analysera, identifiera och planera omvårdnadsåtgärder, mål och utvärdering av omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
- analysera och värdera vetenskaplig text från olika källor, själv skriva vetenskapligt och hantera referenser i samband med inlämningsuppgifter.
- utvärdera egna och andras prestationer, ha förmåga att ge och ta återkoppling samt identifiera eget behov av fortsatt kunskapsutveckling.

Innehåll

- Ohälsa hos äldre samt åtgärder för att stödja en positiv hälsoutveckling
- Förordningar, dess effekter för äldre vårdtagare inom olika vårdformer
- Omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos äldre
- Förståelse för äldre personer med ohälsa, tillvaratagande av personens resurser och hälsoprocesser baserat på ett personcenterat förhållningssätt
- Vårdbehov och utvärdering av vårdinsatser i hemmiljö
- Värdegrund och etik relaterat till äldres hälsa
- Redogör för sjuksköterskans etiska förhållningssätt i bemötandet av äldre personer och deras närstående

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, studiegruppsarbete, självständiga studier. Samtliga examinationer kräver obligatorisk närvaro. Distansöverbryggande teknik används.

Examination

Inlämningsuppgift samt seminarium, 3hp
Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

På kursen ges något av betygen: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan. (Gäller från och med version 2 av kursplanen).

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Författningshandbok - För personal inom hälso- och sjukvård
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Blomqvist, K., Edberg, A-K., Ernsth Bravell, M. & Wijk, H (red.)
Titel: Omvårdnad & äldre
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Dehlin, O. & Rundgren, Å.
Titel: Geriatrik
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Edberg, A-K., Friberg, F., Wallin, L., Wijk H & Öhlén J.
Titel: Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ekstedt, M & Flink, M.
Titel: Hemsjukvård: olika perspektiv på trygg och säker vård
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Kersey-Matusiak, G.
Titel: Kulturkompetent omvårdnad
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Nordenfeldt, L
Titel: Värdighet i vården av äldre personer
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Polit, D. & Beck, C T
Titel: Nursing research- generating and assessing evidence for nursing practice
Upplaga: Senaste
Förlag: Lippincott Williams and Wilkins

Författare/red: Ternestedt, B-M., Henoch, I & Österlind, J m.fl.
Titel: De 6 s:n: en modell för personcentrerad palliativ vård
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar samt avhandlingar tillkommer.