Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Nursing Science MA, Nursing Science with Focus on Older People’s Health and Ill-health, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM127A
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2018-10-31
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Syftet är att studenten ska inhämta kunskaper i psykiskt hälsoarbete relevant för distriktssköterskans ansvarsområde.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva vanligt förekommande ohälsoproblem och sjukdomar bland äldre personer
- tillämpa förordningar, dess effekter för äldre personer inom olika vårdformer
- tillämpa omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos äldre
- tillämpa ett personcenterat förhållningssätt relaterat till den äldre personens resurser och hälsoprocesser
- identifiera vårdbehov och utvärdera vårdinsatser i hemmiljö
- analysera etiska aspekter relaterat till äldre personers ohälsa
- beskriva och förstå kommunikationen och relationsarbetets betydelse vid ohälsa hos äldre
- tillämpa intervju/observation för att förstå kommunikationens inverkan på vårdandet och hälsoprocesserna
- identifiera eget behov av kunskap och framtida kompetensutveckling

Innehåll

- Ohälsa hos äldre samt åtgärder för att stödja en positiv hälsoutveckling
- Förordningar, dess effekter för äldre vårdtagare inom olika vårdformer
- Omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos äldre
- Förståelse för äldre personer med ohälsa, tillvaratagande av personens resurser och hälsoprocesser baserat på ett personcenterat förhållningssätt
- Vårdbehov och utvärdering av vårdinsatser i hemmiljö
- Värdegrund och etik relaterat till äldres hälsa
- Bemöta äldre personer och deras närstående baserat på ett etiskt förhållningssätt
- Reflektera över sitt eget lärande och behov av ytterligare kunskap inom området
- Samtalet – kommunikationens inverkan på vårdandet och hälsoprocesserna
- Intervju/observation av kommunikationens inverkan på vårdandet

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, studiegruppsarbete, självständiga studier. Samtliga examinationer kräver obligatorisk närvaro. Distansöverbryggande teknik används.

Examination

Inlämningsuppgift samt seminarium, 3hp
Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

På kursen ges något av betygen: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier .

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Författningshandbok - För personal inom hälso- och sjukvård
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Blomqvist, K., Edberg, A-K., Ernsth Bravell, M. & Wijk, H (red.)
Titel: Omvårdnad & äldre
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Edberg, A-K., Friberg, F., Wallin, L., Wijk H & Öhlén J.
Titel: Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Nordenfeldt, L
Titel: Värdighet i vården av äldre personer
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Polit, D. & Beck, C T
Titel: Nursing research- generating and assessing evidence for nursing practice
Upplaga: Senaste
Förlag: Lippincott Williams and Wilkins

Författare/red: Tabloski, P A
Titel: Gerontological Nursing
Upplaga: Senaste
Förlag: Pearson Prentice Hall

Vetenskapliga artiklar samt avhandlingar tillkommer.