Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger primärt kunskap om ohälsa hos äldre samt åtgärder för att stödja positiv hälsoutveckling. I kursen studeras olika förordningars effekter för vårdtagare i olika vårdformer, tillvaratagande av personens resurser och hälsoprocesser. Vidare omfattar kursen teorier om kommunikation och bemötande samt värdegrund och etik. Undervisning om intervju- och observationsmetodik ingår. Studierna baseras primärt på eget kunskapssökande och reflektion, individuellt och i grupp som presenteras i bland annat diskussionsforum och webb-seminarier.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Mer om ämnet: Omvårdnad

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...