Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Kursen ger primärt kunskap om ohälsa hos äldre samt åtgärder för att stödja positiv hälsoutveckling. I kursen studeras olika förordningars effekter för vårdtagare i olika vårdformer, tillvaratagande av personens resurser och hälsoprocesser. Vidare omfattar kursen teorier om kommunikation och bemötande samt värdegrund och etik. Undervisning om intervju- och observationsmetodik ingår. Studierna baseras primärt på eget kunskapssökande och reflektion, individuellt och i grupp som presenteras i bland annat diskussionsforum och webb-seminarier.
  • Start: Vårterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 4 - 13
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall/Östersund
  • Obligatoriska träffar: 1
  • Anmälningskod: MIU-O7100

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00