Kursplan för Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Nursing Science MA, Nursing Science with Focus on Older People’s Health and Ill-health, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM142A
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2020-02-17
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Syftet är att studenten ska inhämta kunskaper i omvårdnad vid hälsa och ohälsa hos äldre personer relevant för specialistsjuksköterskans ansvarsområde.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för omvårdnad och förebyggande åtgärder vid vanligt förekommande ohälsoproblem och sjukdomar bland äldre personer
- redogöra för lagar och förordningar utifrån dess effekter för äldre personer inom olika vårdformer
- redogöra för omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos äldre
- redogöra för ett personcenterat förhållningssätt relaterat till den äldre personens resurser och hälsoprocesser
- analysera och redogöra för transkulturell omvårdnad i samband med omvårdnad av äldre personer
- analysera och redogöra för etiska aspekter i omvårdnadsarbetet av äldre personer vid ohälsa
- redogör för datainsamling, analysera, identifiera och planera omvårdnadsåtgärder, mål och utvärdering av omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
- analysera och värdera vetenskaplig text från olika källor, själv skriva vetenskapligt och hantera referenser i samband med inlämningsuppgifter.
- utvärdera egna och andras prestationer, ha förmåga att ge och ta återkoppling samt identifiera eget behov av fortsatt kunskapsutveckling.

Innehåll

- Ohälsa hos äldre samt åtgärder för att stödja en positiv hälsoutveckling
- Förordningar, dess effekter för äldre vårdtagare inom olika vårdformer
- Omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos äldre
- Förståelse för äldre personer med ohälsa, tillvaratagande av personens resurser och hälsoprocesser baserat på ett personcenterat förhållningssätt
- Vårdbehov och utvärdering av vårdinsatser i hemmiljö
- Värdegrund och etik relaterat till äldres hälsa
- Redogör för sjuksköterskans etiska förhållningssätt i bemötandet av äldre personer och deras närstående

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, studiegruppsarbete, självständiga studier. Samtliga examinationer kräver obligatorisk närvaro. Distansöverbryggande teknik används.

Examination

1000: Inlämningsuppgift samt seminarium, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Författningshandbok - För personal inom hälso- och sjukvård
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Blomqvist, K., Edberg, A-K., Ernsth Bravell, M. & Wijk, H (red.)
 • Titel: Omvårdnad & äldre
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Dehlin, O. & Rundgren, Å.
 • Titel: Geriatrik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Edberg, A-K., Friberg, F., Wallin, L., Wijk H & Öhlén J.
 • Titel: Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Ekstedt, M & Flink, M.
 • Titel: Hemsjukvård: olika perspektiv på trygg och säker vård
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Kersey-Matusiak, G.
 • Titel: Kulturkompetent omvårdnad
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Nordenfeldt, L
 • Titel: Värdighet i vården av äldre personer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Polit, D. & Beck, C T
 • Titel: Nursing research- generating and assessing evidence for nursing practice
 • Förlag: Lippincott Williams and Wilkins
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Ternestedt, B-M., Henoch, I & Österlind, J m.fl.
 • Titel: De 6 s:n: en modell för personcentrerad palliativ vård
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
Vetenskapliga artiklar samt avhandlingar tillkommer.
Övrig information
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod OM127A.