Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Nursing Science MA, Nursing Science with Focus on Mental Health and Ill-health, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM126A
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2019-04-15
Fastställd: 2019-05-03
Senast ändrad: 2019-05-03
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Syftet är att studenten ska inhämta kunskaper i hälsofrämjande omvårdnadsarbete avseende psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning relevant för specialistsjuksköterskans ansvarsområde.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- Beskriva och tillämpa hälsofrämjande omvårdnad vid psykiska ohälsotillstånd, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning i olika grupper med stöd av ett genus och transkulturellt synsätt.
- Beskriva omvårdnadens och relationers betydelse vid psykiska ohälsotillstånd, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning i olika grupper.
- Förklara, beskriva och presentera hälsopreventiva omvårdnadsåtgärder och suicidprevention i olika grupper.
- Beskriva och tillämpa etiska principer, lagar och förordningar relevanta för psykiska ohälsotillstånd, psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.
- Visa förmåga till reflektion över etiska, fysiska, psykiska och sociala dilemman.
- Analysera och värdera vetenskaplig text från olika källor, själv skriva vetenskapligt och hantera referenser i samband med inlämningsuppgifter.
-Utvärdera egna och andras prestationer, ha förmåga att ge och ta återkoppling samt identifiera eget behov av fortsatt kunskapsutveckling.

Innehåll

- Omvårdnad och rehabilitering vid psykiska ohälsotillstånd, psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning i olika grupper.
- Personcentrerad omvårdnad och omvårdnadens komplexitet.
- Hälsofrämjande kommunikation och samtalsmetoder.
- Hälsopreventivt omvårdnadsarbete.
- Suicidprevention.
- Lagstiftning, etik och värdegrund.
- Transkulturell psykiatri och genus.
- Vetenskaplighet.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, fysiska träffar, seminarium, studiegruppsarbete, handledning i grupp, och självständiga studier. Obligatorisk närvaro vid examinationstillfällen. Distansöverbryggande teknik används kontinuerligt.

Examination

Individuell skriftlig inlämning, 2 hp
Seminarium med opponent och respondentskap, 1 hp
Individuell skriftlig fördjupningsuppgift, 4.5 hp

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

På kursen ges något av betygen: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier .

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Juridiska regelverk
Webbadress: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/

Författare/red: Andersson, G., Bulow, P., Denhov, A., Topor, A.
Titel: Från patient till person: om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Edberg A-K. Friberg F, Wallin L. Wijk H & Öhlén J.
Titel: Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Polit, D. & Beck, C T
Titel: Nursing research- generating and assessing evidence for nursing practice
Upplaga: Senaste
Förlag: Lippincott Williams and Wilkins

Författare/red: Wiklund Gustin, L (red.)
Titel: Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar samt avhandlingar tillkommer.