Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Nursing Science MA, Nursing Science with Focus on Mental Health and Ill-health, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM126A
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2018-10-31
Giltig fr.o.m: 2019-08-15

Syfte

Syftet är att studenten ska inhämta kunskaper i psykiskt hälsoarbete relevant för distriktssköterskans ansvarsområde.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- tillämpa psykiskt hälsoarbete
- tillämpa personcentrerat förhållningssätt i mötet med personer med psykisk ohälsa
- kritiskt granska värdegrundens betydelse för omvårdnad av personer med psykisk ohälsa
- analysera etiska aspekter relaterat till psykisk ohälsa
- beskriva och förstå kommunikationen och relationsarbetets betydelse vid psykisk ohälsa
- tillämpa intervju/observation för att förstå kommunikationens inverkan på vårdandet och hälsoprocesserna
- identifiera eget behov av kunskap och framtida kompetensutveckling

Innehåll

- Perspektiv på hälsa och ohälsa i psykiskt hälsoarbete
- Förståelse för personen med psykisk ohälsa, tillvaratagande av personens resurser och hälsoprocesser baserat på ett personcenterat förhållningssätt
- Värdegrund och etik relaterat till psykisk ohälsa
- Balans mellan värdighet och skam för personer med psykisk ohälsa
- Hopp och hopplöshet i relation till att leva med psykisk ohälsa
- Beroende och delaktighet
- Samtalet – kommunikationens inverkan på vårdandet och hälsoprocesserna
- Intervju/observation av kommunikationens inverkan på vårdandet

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, fysiska träffar, seminarium, studiegruppsarbete, självständiga studier. Samtliga examinationer kräver obligatorisk fysisk närvaro. Distansöverbryggande teknik används.

Examination

Inlämningsuppgift samt seminarium, 3hp
Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp

På kursen ges något av betygen: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier .

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Författningshandbok - För personal inom hälso- och sjukvård
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Edberg A-K. Friberg F, Wallin L. Wijk H & Öhlén J.
Titel: Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Polit, D. & Beck, C T
Titel: Nursing research- generating and assessing evidence for nursing practice
Upplaga: Senaste
Förlag: Lippincott Williams and Wilkins

Författare/red: Wiklund Gustin, L (red.)
Titel: Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar samt avhandlingar tillkommer.