Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Omvårdnad GR (A), Demens - bemötande och stöd, 4,5 hp

Nursing Science BA (A), Dementia, 4,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM097G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Demens - bemötande och stöd
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-05-25
 • Fastställd: 2020-10-02
 • Senast ändrad: 2020-10-02
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om olika demensutlösande sjukdomar och utifrån individers olika behov av bemötande samt stöd utifrån lagstiftning, självbestämmande och etiskt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. Beskriva och förklara hur de olika demensutlösande sjukdomar kan påverka individens kommunikation i mötet med andra

2. Beskriva olika bemötandestrategier utifrån etiskt förhållningssätt och individens sjukdomsbild

3. Identifiera lämpliga stödaktiviteter för både anhöriga och närstående med demensutlösande sjukdom utifrån olika situationer

4. Planera och förklara valda stödaktiviteter utifrån olika situationer (se mål 3) med referens till kurslitteratur och annan vetenskaplig litteratur

Innehåll

- Demensutlösande sjukdomar
- Att leva med demens
- Lagstiftning gällande stöd och självbestämmande
- Etik
- Kommunikation i relationer/förmåga
- Demensvänliga miljöer
- Lösningsfokuserat arbetssätt

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är helt digital och distansbaserad vilket kräver dator, god internetuppkoppling samt webkamera.

Examination

1000: Lämpliga stödaktiviteter i olika situationer, Grupparbete, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Individuellt skriftligt arbete, Inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ingrid Hellström (red.) Lars-Christer Hydén (red.)
 • Titel: Att leva med demens
 • Förlag: Gleerups Utbildning AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN: 9789140691651
 • Författare/red: Kirsti V Solheim
 • Titel: Demensguiden. Förhållningssätt och åtgärder i demensvården
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Pär Alvar Hägglund , Annika Kjällman Alm
 • Titel: Strukturerat stöd vid demenssjukdom : Handbok i PER-modellen®
 • Förlag: Type and Tell
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: ISBN 9789176835005