Omvårdnad GR (A), Global hälsa, 4,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Omvårdnad GR (A), Global hälsa, 4,5 hp

Nursing Science BA (A), Global Health, 4,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM098G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Global hälsa
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-05-25
 • Fastställd: 2020-09-22
 • Senast ändrad: 2020-09-22
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hälsa ur ett globalt perspektiv.

Lärandemål

1. Definiera global hälsa med fokus på hälsa och välbefinnande
2. Beskriva och förklara de grundläggande förutsättningarna till hälsa ur ett globalt perspektiv
3. Beskriva prevention av infektionssjukdomar och epidemier, icke smittsamma sjukdomar
4. Identifiera och diskutera globala hälsoutmaningar utifrån hållbarhetsmålen i mål 3 i Agenda 2030
5. sammanfatta och förutse upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund.

Innehåll

- definition av hälsa ur ett globalt perspektiv
- grundläggande hygien och smittspridning
- infektionssjukdomar och epidemier, icke smittsamma sjukdomar.
- vaccinationer och preventionsbehandling
- Transkulturell vård

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är helt digital och distansbaserad vilket kräver dator, god internetuppkoppling samt webkamera.

Examination

1000: Individuell skriftlig uppgift om global hälsa och sjukdomsprevention, Inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Individuell skriftlig reflektion kring transkulturell vård, Inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senast version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Agenda 2030
 • Webbadress: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
 • Författare/red: Gloria Kersey-Matusiak
 • Titel: Kulturkompetent omvårdnad
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 9789144094342
 • Författare/red: Kathryn H. Jacobsen
 • Titel: Introduction To Global Health
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Jones and Bartlett Publishers, Inc
 • Kommentar: ISBN 9781284123890

Sidan uppdaterades 2020-10-26