Omvårdnad GR (A), Grunder i palliativ vård, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Omvårdnad GR (A), Grunder i palliativ vård, 7,5 hp

Nursing Science BA (A), Basic Palliativ Care, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM096G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Grunder i palliativ vård
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Fastställd: 2020-05-11
 • Senast ändrad: 2021-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskap om den speciella omvårdnad som krävs vid vård av svårt sjuk och döende patient, beaktande fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov, samt närståendes delaktighet och behov av stöd.

Lärandemål

Kunskap och Förståelse
1. beskriva och förklara hur symtom identifieras och hur dessa kan lindras hos svårt sjuk och döende patient
2. redogöra för aktuella farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder samt beskriva konsekvenserna av given behandling
3. förklara begreppen etik, filosofi och ideologi inom palliativ vård och andra relevanta begrepp samt analysera och reflektera över konsekvenserna för patienter och personal
4. förklara olika vårdorganisationer, samt förstå teamsamverkan

Färdighet och förmåga
5. redogöra för, reflektera över behov och specificera hur adekvata åtgärder vid omvårdnaden av svårt sjuk och döende patient tillämpas
6. tillämpa vetenskapligt skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. ha ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt i omvårdnaden av döende patienter och i bemötande av närstående
8. bedöma patienters och närståendes behov av information, stöd och samordning av vård samt föreslå åtgärder för att möta identifierade behov
9. ha förmåga att kritiskt granska och analysera genomgången kurs för den personliga utvecklingen

Innehåll

Palliativ vård
- vårdfilosofi och vårdideologi
- olika vårdorganisationer och teamarbete

Omvårdnad av svårt sjuk och döende patient
- kommunikation och relation
- etiska aspekter
- omvårdnadens metoder och tekniker
- omhändertagande efter döden
- dödsbegrepp
- juridiska frågor

Upplevelser av hälsa och ohälsa
- sorg och sorgbearbetning
- förlust och kris

Symtom och symtomlindring
- smärtfysiologi och farmakologi
- smärtans olika dimensioner
- symtomlindrande behandling och kontroll

Närståendes behov av stöd under sjukdomstiden, i samband med dödsfallet och tiden därefter
- betydelsen av att möta närståendes behov
- traditioner och ritualer i samband med döden
- dödsbegrepp
- juridiska frågor

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, digitala seminarium, studiegruppsarbete samt lärarledd handledning i grupp och självständiga studier. Distansöverbryggande teknik används.

Examination

1000: Individuell digital skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Skriftlig rapport med muntlig presentation, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3000: Skriftlig reflektion, Inlämningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer under kursen är individuella skriftliga uppgifter samt litteraturseminarium enligt ovanstående. För att erhålla kursbetyg VG eller G krävs godkänt i samtliga examinationer.

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ekstedt, M. & Flink, M. (red.)
 • Titel: Hemsjukvård – olika perspektiv på trygg och säker vård
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Gerdle, B., Bäckryd, E., Novo, M., Roeck-Hansen, E., Rothman, M., Stålnacke, B-M., Westergren, H. & Rivano Fischer, M
 • Titel: Smärtanalys Diagnos, smärtmekanismer, psykologisk och social bedömning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Sundelöf, J. & Tegman, P.
 • Titel: Palliativ vård vid demens
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Förlag: Gothia fortbildning
 • Författare/red: Sveriges regionala cancercentrum
 • Titel: Palliativ vård i livets slutskede Nationellt vårdprogram
 • Webbadress: https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf

Referenslitteratur

 • Författare/red: Strang, P.
 • Titel: Palliativ vård inom äldreomsorgen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Vårdförlaget
 • Författare/red: Strang, P. & Beck-Friis, B.
 • Titel: Palliativ medicin och vård
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2021-12-14