Omvårdnad GR (A), Hälso- och sjukvårdsdokumentation och kodsystem, 4,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Omvårdnad GR (A), Hälso- och sjukvårdsdokumentation och kodsystem, 4,5 hp

Nursing Science BA (A), Healthcare Documentation in Nursing and Code System, 4.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM101G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Hälso- och sjukvårdsdokumentation och kodsystem
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-06-08
 • Fastställd: 2020-09-07
 • Senast ändrad: 2021-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska inhämta grundläggande kunskap om arbetssätt för att systematiskt säkerställa journalföring vid personcentrerad vård oavsett digitalt system med stöd av SMART-kriterierna, men även kodsystem som ICF och KVÅ.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs utifrån personcentrerad vård kunna:
1. tillämpa lagstiftningen vid dokumentation av bedömningar, beslut, planering, genomförande och utvärdering
2. tillämpa ändamålsenlig och strukturerad dokumentation utifrån process
3. tillämpa lagstiftningen vid dokumentation av grundläggande information, hälsohistoria, samtycke, status, behov, resurser, risker, egenvård, åtgärder, utvärdering samt plan för genomförande med diagnossättning, mål, åtgärder och utvärdering, samt avslut av journal genom att upprätta epikris
4. redogöra för lagstadgad skyldighet att föra journal

Innehåll

Grundläggande kunskap om arbetssätt för att systematiskt säkerställa journalföring enligt lagstadgad skyldighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker helt på distans. Tillgång till säker datoruppkoppling, mikrofon och kamera behövs. Undervisning sker genom filmer och inläst föreläsningsmaterial, studieuppgifter individuellt och i grupp i lärplattformen Moodle.

Examination

1000: Inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Titel: Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • Upplaga: HSLF-FS 2016:40
 • Webbadress: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
 • Titel: Patientdatalagen
 • Upplaga: SFS 2008:355
 • Webbadress: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
 • Titel: Patientlag
 • Upplaga: SFS 2014:821
 • Webbadress: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
 • Författare/red: Socialstyrelsen
 • Titel: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2016:40.
 • Upplaga: HSLF-FS 2016:40
 • Förlag: Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
 • Webbadress: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-4-44.pdf
 • Författare/red: Socialstyrelsen
 • Titel: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2017:67
 • Upplaga: HSLF-FS 2017:67
 • Förlag: Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
 • Webbadress: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-12-27.pdf

Sidan uppdaterades 2021-12-14