Omvårdnad GR (A), Peer learning - en strukturerad handledningsmodell för lärande, 4,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Omvårdnad GR (A), Peer learning - en strukturerad handledningsmodell för lärande, 4,5 hp

Nursing Science BA (A), Peer Learning - a Structured Model for Clinical Supervision, 4,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM100G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Peer learning - en strukturerad handledningsmodell för lärande
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2020-06-26
 • Senast ändrad: 2021-12-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursens syfte är att ge ökad kunskap om hur peer learning som pedagogisk metod kan användas i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna;
1. beskriva, analysera och reflektera över hur strukturerad peer learning kan utveckla studentens lärande
2. reflektera över studenters och handledares pedagogiska roller och ansvar i samband med peer learning
3. värdera styrkor och utmaningar i samband med peer learning, samt komma fram till hur peer learning kan implementeras för att uppnå god kvalitet i handledningsprocessen

Innehåll

Kursen innehåller teori om lärande, ansvar och roller vid peer learning, för- och nackdelar med peer learning, samt hur en peer learning-process kan planeras och verkställas.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är helt digital och distansbaserad vilket kräver dator, god internetuppkoppling samt webkamera.

Examination

1000: Peer learning som pedagogisk modell, Grupparbete, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Implementering och användning av peer learning som pedagogisk modell, Grupparbete, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3000: Studenters och handledares roller och ansvar vid peer learning, Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Generella betygskriterier för målrelaterad tregradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Sandberg (red.)
 • Titel: Pedagogik för sjuksköterskor
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Tveiten
 • Titel: Yrkesmässig handledning- mer än bara ord
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2023-09-12