Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Omvårdnad GR (A), Peer learning - en strukturerad handledningsmodell för lärande, 4,5 hp

Nursing Science BA (A), Peer Learning - a Structured Model for Clinical Supervision, 4,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM100G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Peer learning - en strukturerad handledningsmodell för lärande
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-06-26
 • Senast ändrad: 2020-06-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens syfte är att ge ökad kunskap om hur peer learning som pedagogisk metod kan användas i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna;
1. beskriva, analysera och reflektera över hur strukturerad peer learning kan utveckla studentens lärande
2. reflektera över studenters och handledares pedagogiska roller och ansvar i samband med peer learning
3. värdera styrkor och utmaningar i samband med peer learning, samt komma fram till hur peer learning kan implementeras för att uppnå god kvalitet i handledningsprocessen

Innehåll

Kursen innehåller teori om lärande, ansvar och roller vid peer learning, för- och nackdelar med peer learning, samt hur en peer learning-process kan planeras och verkställas.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen är helt digital och distansbaserad vilket kräver dator, god internetuppkoppling samt webkamera.

Examination

1000: Peer learning som pedagogisk modell, Grupparbete, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Implementering och användning av peer learning som pedagogisk modell, Grupparbete, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3000: Studenters och handledares roller och ansvar vid peer learning, Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Sandberg (red.)
 • Titel: Pedagogik för sjuksköterskor
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Tveiten
 • Titel: Yrkesmässig handledning- mer än bara ord
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan