Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation, 7,5 hp

Nursing Science BA (B), Management and Organization, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM009G
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Ledarskap och organisation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2014-11-18
Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall inhämta grundläggande kunskap om:

- ledarskapsteorier
- organisationens och ledarskapets betydelse för omvårdnaden
- arbetsmiljöns betydelse såväl för organisationen som för den enskilde
medarbetarens personliga och yrkesmässiga utveckling
- arbetspsykologiska begrepp som bidrar till en ökad förståelse för individen
i arbetslivet
- olika arbetsgruppers karaktär, rollstruktur och funktion
- arbetsrättsliga lagar och avtal inom hälso- och sjukvårdens område
- hälso- och sjukvårdsekonomins betydelse för omvårdnadsarbetet
- förändrings- och utvecklingsarbete sett ur såväl organisationens som den
enskildes perspektiv
- konflikter på såväl organisations- som individplan samt om olika
konfliktlösningsteorier
- eget och medarbetares yrkesansvar i omvårdnadsarbetet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva, förklara och reflektera över olika organisationsteorier samt identifiera
olika ledarstilar
- beskriva, förklara och reflektera över olika arbetsmiljöförhållanden för att
kunna skapa en god arbetsmiljö
- urskilja olika typer av konflikter på organisations- grupp- och individnivå
- beskriva olika patient- och personal ärenden utifrån rådande regelverk inom
hälso- och sjukvården och arbetsrätten
- beskriva, förklara och reflektera över hur omvårdnadsarbetet påverkar hälso-
och sjukvårdsekonomin
- beskriva, förklara och reflektera över hur olika metoder för
kvalitetssäkringsarbete kan tillämpas.

Innehåll

Genomgående kommer innehållet i kursen att belysas ur ålders-, genus-, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.

Organisations- och ledarskapsteorier
- organisation och ledarskap
- samverkan mellan olika aktörer i vårdkedjan
- sjuksköterskans ansvar och ledningsfunktion
- arbetsmiljö
- mötes- och förhandlingsteknik
- fackliga- och yrkesorganisationers roll

Grupprocesser. Konflikt- och konflikthantering
- arbetsgruppens psykologi
- konflikt- och konflikthantering

Förändrings-, utvecklings- och kvalitetsarbete
- förändrings- och utvecklingsarbete, kreativitet och förnyelse
- kvalitetssäkring

Hälso- och sjukvårdsekonomi
- hälso- och sjukvårdsekonomi
- vårdenhetens ekonomi

Lagstiftning
- arbetsrätt
- hälso- och sjukvårdsrätt

Behörighet

Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp
Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens teori och metod, 15 hp
Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd
utbildning, 15 hp

Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp

eller sjuksköterskeutbildning.

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng, men kan också läsas som fristående kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Fältstudier och seminarier är obligatorisk undervisning. Igentagande sker i samråd med kursansvarig lärare.

Examination

Organisationsteorier, 1 hp
Hälso- och sjukvårdsrätt, 1,5 hp
Sjuksköterskans ledningsfunktion, 5,0 hp

Examination sker individuellt och/eller i grupp efter examinators beslut.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andersson, A., Edström, Ö. & Zanderin, L.
Titel: Arbetsrätt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber Ekonomi

Författare/red: Flaa, P., Flöistad, G., Hoforss, D., Holmer-Hoven, F., Kjeldstadli, K., Medhus, T., O´Gorman, D., & Rönning, R.
Titel: Introduktion till organisationsteori.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Raadu, G. (sammanställd av)
Titel: Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård (742 s)
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Rosengren, K.
Titel: Vårdledarskap - att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Rönnberg, L.
Titel: Hälso- och sjukvårdsrätt (328 s)
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Zanderin, L.
Titel: Arbetsmiljö.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar och övrig text tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.