Kursplan

Kursplan för Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp

Nursing Science BA (B), Palliativ Care, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM008G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Palliativ vård
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-03-14
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2014-10-24
 • Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskap om den speciella omvårdnad som krävs vid vård av svårt sjuk och döende patient, beaktande fysiska, psyksiska, sociala och andliga/existentiella behov, samt närståendes delaktighet och behov av stöd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och Förståelse
- beskriva och förklara hur symtom identifieras och hur dessa kan lindras hos svårt sjuk och döende patient
- redogöra för aktuella farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder samt beskriva konsekvenserna av given behandling
- förklara begreppen etik, filosofi och ideologi inom palliativ vård och andra relevanta begrepp samt analysera och reflektera över konsekvenserna för patienter och personal
- förklara olika vårdorganisationer, samt ha kunskap om team samverkan

Färdighet och förmåga
- redogöra för, reflektera över behov och specificera hur adekvata åtgärder vid
omvårdnaden av svårt sjuk och döende patient tillämpas
-visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i en rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-ha ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt i omvårdnaden av döende patienter och i bemötande av närstående
- bedöma patienters och närståendes behov av information, stöd, och samordning av vård samt föreslå åtgärder för att möta identifierade behov
- ha förmåga att kritiskt granska och analysera kurslitteratur och betydelse av genomgången kurs för den personliga utvecklingen

Innehåll

Genomgående kommer innehållet i kursen att belysas ur ålders-, genus-, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.

Omvårdnad av svårt sjuk och döende patient
- kommunikation och relation
- etiska aspekter
- omvårdnadens metoder och tekniker
- omhändertagande efter döden
- dödsbegrepp
- juridiska frågor

Upplevelser av hälsa, ohälsa
- sorg och sorgbearbetning
- förlust och kris

Symtom och symtomlindring
- smärtfysiologi och farmakologi
- smärtans olika dimensioner
- smärtlindrande behandling
- övrig symtombehandling och kontroll
- alternativa behandlingsmetoder

Närståendes behov av stöd under sjukdomstiden, i samband med dödsfallet och tiden därefter
- betydelsen av att möta närståendes behov
- traditioner och ritualer i samband med döden
- dödsbegrepp
- juridiska frågor

Palliativ vård
- vårdfilosofi och vårdideologi
- olika vårdorganisationer och teamarbete

Behörighet

Omvårdnad GR (A), 22,5 hp:
Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp
7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp

Medicinsk Vetenskap GR (A) 15 hp:
Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp

eller sjuksköterskeutbildning.

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng, men kan också läsas som fristående kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Fältstudier och seminarier är obligatorisk undervisning. Igentagande sker i samråd med kursansvarig lärare.

Examination

Individuell tentamen, 3 hp
Skriftlig rapport, 4 hp
Individuell skriftlig reflektionsuppgift, 0,5 hp

Examination sker individuellt och/eller i grupp efter examinators beslut.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Vårdhandboken.
 • : http://www.vardhandboken.se/
 • Författare/red: Birkler, J.
 • Titel: Filosofi Omvårdnad - Etik och människosyn (kapitel 12)
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Edberg, A.K. & Vijk, H.
 • Titel: Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Firberg, F. & Öhlén, J.
 • Titel: Omvårdnades grunder Perspektiv och förhållningssätt.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Nordeng, H. & Spigset, O. (Red)
 • Titel: Farmakologi och farmakologisk omvårdnad
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (red.).
 • Titel: Om Smärta – ett fysiologiskt perspektiv.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Socialstyrelsen.
 • Titel: Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.
 • Upplaga: 2012
 • : http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-17
 • Författare/red: Strang, P. & Beck-Friis, B.
 • Titel: Palliativ medicin och vård.
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sveriges regionala cancercentrum.
 • Titel: Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2102-2014.
 • Upplaga: 2012
 • : http://www.cancercentrum.se/PageFiles/1722/Nat_vp_pall_2012.pdf
Vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur från tidigare kurser tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.