Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad GR (B), Uppsats, 7,5 hp

Nursing Science BA (B), Essay, 7,5 ECTS


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM012G
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Uppsats
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: - - Ingen angiven
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-05-07
Senast ändrad: 2013-06-12
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sina kunskaper i omvårdnad genom att tillämpa tidigare inhämtade kunskaper i omvårdnad i form av en uppsats.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- värdera, integrera och tillämpa teoretisk kunskap i en uppsats
- kritiskt granska och värdera eget och andras skriftliga arbeten.

Innehåll

- Uppsats i omvårdnad
- Seminarium med opponent- och respondentskap.

Behörighet

Omvårdnad GR (A), 30 hp och minst 22,5 hp i Omvårdnad GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Under kursen genomför du under handledning individuellt eller tillsammans med en kurskamrat ämnesfördjupning i form av en uppsats.

Examination

7,5 högskolepoäng, Uppsats

Examination sker i form av att uppsatsarbetet examineras vid ett seminarium med opponent- och respondentskap.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två gånger på prov i viss kurs, rätt att begära alternativ examinationsform och/eller att annan examinator utses.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

--, --

Relevant litteratur utifrån valt problemområde ingår i kursen.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursen kan endast läsas som fristående kurs.

Kursbevis
Student som godkänts i kurs skall på begäran få kursbevis av Mittuniversitetet. Detta enligt 6 kap. 20 § Högskoleförordningen.

Tillgodoräknande
Student har enligt 6 kap. 6-8 §§ Högskoleförordningen rätt att tillgodoräkna sig tidigare förvärvade kunskaper/erfarenheter. Prövning huruvida en tidigare utbildning/verksamhet kan godtas ankommer på Mittuniversitetet.

Överklagande
Överklagande regleras i Högskoleförordningen, 12 kap. 1-6 §§.