Kursplan

Kursplan för Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp

Nursing Science BA (B), Pedagogic in Nursing, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: OM010G
 • Ämne huvudområde: Omvårdnad
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Vårdpedagogik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 100%
 • Ansvarig institution: Omvårdnad
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-03-14
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2014-03-05
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig utvecklad kunskap om hur
upplevelser av hälsa, ohälsa och beroende av vård påverkar personens livskvalitet.
Att få förståelse och kunskap för hur pedagogiska teorier, kommunikation, lärandeprocessen och sjuksköterskans pedagogiska funktion tillämpas i omvårdnad samt vad som behövs för att ge stöd, information och undervisning för att stimulera och motivera personen till egenvård och för att uppmuntra och motivera närstående att delta i omvårdnaden. Kursen skall även ge kunskap om kulturella olikheter och deras betydelse i omvårdnaden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva och förklara hur pedagogiska och hälsopsykologiska kunskaper kan
tillämpas i omvårdnadsarbetet

Färdighet och förmåga
- bedöma, planera, genomföra och utvärdera pedagogiska insatser vid ett givet
hälsoproblem utifrån den enskildes förutsättningar
- tillämpa vetenskapligt skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska information relaterat till hälsa/ohälsa
- beskriva, förklara och reflektera över sjuksköterskans ansvar och roll i
omvårdnadsarbetet samt koppla detta till pedagogisk forskning och aktuella
författningar.

Innehåll

Genomgående kommer innehållet i kursen att belysas ur ålders, genus-, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.

Lärande, förutsättningar och hinder
- teorier om kunskap och lärande
- upplevelser av hälsa, ohälsa, sjukdom, olika livssituationer och beroende av
vård/stöd för den enskilde och närstående
- kommunikationshinder
- bemästrandeteorier
- intresseföreningar och informationsvägar för patienten

Undervisning, handledning och information
- interaktion och kommunikation i omvårdnad
- hälsofrämjande och förebyggande arbete
- didaktik
- stöd, undervisning, handledning och information till patient, patientgrupper,
närstående, personal och studerande

Kulturmöten
- förståelse för kulturella olikheter
- kommunikation.

Behörighet

Omvårdnad GR (A), 22,5 hp
Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp
7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp

Medicinsk vetenskap GR (A), 15 hp
Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp

eller sjuksköterskeutbildning.

Kursbeskrivning

Kursen ingår i Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng, men kan också läsas som fristående kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten och simuleringsövning.

Seminarier är obligatorisk undervisning. Vid frånvaro kontakta kursansvarig lärare för information om igentagande av undervisningstillfället.

Examination

Individuell skriftlig uppgift, 3,5 hp
Samtals- och undervisningsövningar i grupp inklusive skriftlig reflektionsuppgift, 2 hp
Grupparbete (poster), 2 hp

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Edberg, A-K., & Wilk, H. (red.).
 • Titel: Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ehrenberg, A., & Wallin, L. (red.)
 • Titel: Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Fossum, B. (red.)
 • Titel: Kommunikation. Samtal och bemötande i vården
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Friberg, F., & Öhlen, J. (red.)
 • Titel: Omvårdnadens grunder – Perspektiv och förhållningssätt
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Klang Söderqvist, B. (red.)
 • Titel: Patientundervisning
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Pilhammar, E. (red)
 • Titel: Pedagogik inom vård och handledning
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Författare/red: Rautalinko, E.
 • Titel: Samtalsfärdigheter – stöd, vägledning och ledarskap
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.