Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp

Nursing Science BA (C), Degree Project, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM082G
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Examensarbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2018-04-16
Senast ändrad: 2018-04-16
Giltig fr.o.m: 2018-02-28

Syfte

Kursens syfte är att studenten förvärvar fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad och tillämpar detta i utformningen av ett vetenskapligt arbete inom ämnet omvårdnad.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- tillämpa och värdera teorier och begrepp relevanta för omvårdnad

- identifiera och värdera vetenskapliga metoder relevanta för omvårdnadsforskning

- identifiera och värdera etiska frågeställningar relevanta för omvårdnad

- självständigt planera, dokumentera och genomföra ett vetenskapligt arbete genom att söka, identifiera, granska, värdera, analysera och kategorisera vetenskapliga publikationer

- sammanställa aktuell forskning inom en fördjupad del av huvudområdet

- presentera ett vetenskapligt arbete inom givna tidsramar

- försvara och reflektera över resultatet i det egna vetenskapliga arbetet i relation till relevant teori och tidigare forskning.

- sammanfatta, granska och diskutera andras vetenskapliga arbeten samt identifiera ytterligare behov av kunskap och kompetens inom omvårdnadsforskning.

Innehåll

Planering, genomförande och redovisning av ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet omvårdnad. Försvara det vetenskapliga arbetet, samt kritiskt granska och diskutera andras vetenskapliga arbeten.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända betyg i:
Omvårdnad 75 hp:
Omvårdnad GR (A), 30 hp.
Omvårdnad GR (B), 30 hp.
Omvårdnad GR (C), 15 hp: Vetenskaplig metod, 15 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar föreläsningar, individuellt arbete, handledning individuell och i grupp samt seminarier.

Examination

15 hp Skriftligt självständigt vetenskapligt arbete.
Skriftligt examensarbete i par eller individuellt och examinationsseminarium med muntlig opposition,

Betygskala A - F

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F.
A-E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier för sjugradig betygsskala: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Friberg, F.
Titel: Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Polit, D F och Beck, C T.
Titel: Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practic
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: JP Lippincott Company

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m. regleras i Högskoleförordningen

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.
Högskoleförordningen, kap 10.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Studerande som underkänts två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns speciella skäl mot det.