Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp

Nursing Science Ba (C), Scientific Methodology, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM081G
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Vetenskaplig metod
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-02-12
Fastställd: 2018-03-23
Senast ändrad: 2018-03-23
Giltig fr.o.m: 2018-08-14

Syfte

Kursens syfte är att du förvärvar fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod inom huvudområdet omvårdnad.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Identifiera och värdera vetenskapliga metoder relevant för omvårdnad och omvårdnadsforskning
- Tillämpa, värdera och förklara teorier och begrepp relevant för omvårdnad
- Reflektera, kombinera och diskutera olika former av forskningsdesign, datainsamling och analysmetoder i kvantitativ- och kvalitativ omvårdnadsforskning
- Självständigt värdera, planera, motivera och dokumentera olika vetenskapliga metoder genom att söka, granska, värdera och analysera vetenskapliga publikationer inför det vetenskapliga arbetet.
- Identifiera, värdera och försvara etiska ställningstaganden relevant för omvårdnadsforskning

Innehåll

-forskningsetik
-vetenskapsteori/forskningsdesign
-kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
-tillämpad ämnesfördjupning inför självständigt vetenskapligt arbete

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända betyg i:
Omvårdnad 60 hp:
Omvårdnad GR (A), 30 hp.
Omvårdnad GR (B), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar egna studier, föreläsningar, arbete i grupp och seminarier.

Examination

Examinationer är obligatoriska.
- 3 hp skriftlig inlämningsuppgift samt muntligt seminarium parvis i grupp: Artikelgranskning och design,
Betygsskala: Godkänd/Underkänd

-1 hp muntligt seminarium parvis i grupp: Analys,
Betygsskala: Godkänd/Underkänd

-3 hp Examinationsseminarium som genomförs parvis: Tillämpad ämnesfördjupning.
Betygsskala: Godkänd/Underkänd

- 8 hp Individuell skriftlig salstentamen
Betygsskala: A-F. På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F.
A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
För att erhålla kursbetyget (innebärande A-E) krävs godkänt i skriftligt seminarium 3 hp, muntligt seminarium 1hp och Examinationsseminarium 3 hp samt minst betyg E på Individuell skriftlig tentamen 8 hp.Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Friberg, F
Titel: Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Polit, D.F. & Beck, C.T
Titel: Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practic
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: JP Lippincott Company

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m. regleras i Högskoleförordningen

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.
Högskoleförordningen, kap 10.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Studerande som underkänts två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns speciella skäl mot det.