Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp

Nursing Science BA (C), Scientific Methodology, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM016G
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Vetenskaplig teori och metod
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-04-23
Senast ändrad: 2014-09-15
Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Kursens syfte är att du förvärvar fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod inom huvudområdet omvårdnad.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-beskriva och förklara etiska krav som ställs vid omvårdnadsforskning
-förklara vetenskapsteoretiska synsätt när det gäller kunskapsutveckling

Färdighet och förmåga
-identifiera och reflektera över hur olika former av forskningsdesign, datainsamling och analysmetoder tillämpas i kvantitativ och kvalitativ omvårdnadsforskning
-självständigt planera och söka vetenskapliga artiklar i relevanta databaser
-självständigt granska, värdera och analysera vetenskapliga publikationer
- förbereda ett vetenskapligt arbete genom att läsa in sig på ett ämnesområde i omvårdnad och planera sitt arbete genom att skriftligt formulera en projektplan
-identifiera och beskriva relevant teori och vetenskaplig grund relaterat till ett specifikt omvårdnadsvetenskapligt ämnesområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-självständigt ställa samman och kunna försvara en projektskiss för ett kommande
vetenskapligt arbete inom omvårdnad
-diskutera resultatet i sitt arbete i relation till relevant teori och tidigare forskning

Innehåll

Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
- forskningsetik
- vetenskapsteori/forskningsdesign
- kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
- plan för självständigt vetenskapligt arbete

Behörighet

Omvårdnad 60 hp:
Omvårdnad GR (A), 30 hp
Omvårdnad GR (B), 30 hp, inklusive uppsats/fördjupningsarbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformerna består av föreläsningar, arbete i grupp och seminarier.

Examination

Kvantitativ metod
-Design, datainsamling och analysmetoder, salstentamen 5,0 hp
Sjugradig betygsskala A-F
-Examination med inlämningsuppgift och seminarium, 0,5 hp
Betyg: Godkänd(G) och Underkänd (U)
-Artikelgranskning, 0,5 hp
Betyg: Godkänd(G) och Underkänd (U)
Kvalitativ metod
-Design, datainsamling och analysmetoder, salstentamen, 5,0 p
Sjugradig betygsskala A-F
-Examination med inlämningsuppgift och seminarium, 0,5 hp
Betyg: Godkänd(G) och Underkänd (U)
-Artikelgranskning, 0,5 hp
Betyg: Godkänd(G) och Underkänd (U)

Examinationsseminarium, skiss för självständigt vetenskapligt arbete, 3 hp.
Betyg: Godkänd(G) och Underkänd (U)


Examinationer med inlämningsuppgift, artikelgranskning och plan för självständigt arbete bedöms som Godkänd (G) eller Underkänd (U) Övriga examinationsuppgifter bedöms enligt 7- gradig skala (A-Fx, F) Slutbetyg på kursen: Sjugradig betygsskala: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Dessa två provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Friberg, F., (red)
Titel: Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Vetenskapligt arbete 15 hp

Författare/red: Polit, D.M. & Beck, C.T.
Titel: Nursing Reserch. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: JB. Lippincott Company
Kommentar: Kvantitativ - och kvalitativ metod vardera 7,5 hp

Författare/red: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C
Titel: Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kvantitativ - och kvalitativ metod Artikelgranskning = 5 hp + 0,5 hp och vetenskapligt arbete 15 hp

Referenslitteratur

Författare/red: Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red)
Titel: Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kvalitativ metod 7,5 hp

Författare/red: Körner, S., Wahlgren, L
Titel: Praktisk statistik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kvantitativ metod, 7,5 hp

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.