Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Omvårdnad GR (C), Vetenskapligt arbete, 15 hp

Nursing Science BA (C), Bachelor Degree Project, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: OM018G
Ämne huvudområde: Omvårdnad
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Vetenskapligt arbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-04-23
Senast ändrad: 2014-09-15
Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall tillämpa de tidigare förvärvade kunskaperna i vetenskaplig teori och metod inom huvudområdet omvårdnad i utformningen av ett vetenskapligt arbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-beskriva och förklara etiska krav som ställs vid omvårdnadsforskning

Färdighet och förmåga
-självständigt planera och söka vetenskapliga artiklar i relevanta databaser
-självständigt granska, värdera och analysera vetenskapliga publikationer
-identifiera och beskriva relevant teori och vetenskaplig grund relaterat till ett specifikt omvårdnadsvetenskapligt ämnesområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-ställa samman ett självständigt vetenskapligt arbete utifrån tidigare forskningsresultat och identifiera ytterligare behov av forskning inom omvårdnad
-försvara eget självständigt vetenskapligt arbete samt kunna sammanfatta, granska och diskutera andras arbeten
-diskutera resultatet i sitt arbete i relation till relevant teori och tidigare forskning

Innehåll

Planering, genomförande och redovisning av ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet omvårdnad, samt försvara det vetenskapliga arbetet, kritiskt granska och diskutera andra studenters vetenskapliga arbeten.

Behörighet

Omvårdnad 75 hp:
Omvårdnad GR (A), 30 hp
Omvårdnad GR (B), 30 hp inkl. uppsatsarbete/fördjupning
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningsformerna består av seminarium och handledning under genomförande av ett vetenskapligt arbete.

Examination

Vetenskapligt arbete
Skriftligt examensarbete med opponentskap, 15 hp
Sjugradig betygsskala A-F

Slutbetyg på kursen: Sjugradig betygsskala: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Dessa två provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Friberg, F.
Titel: Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Vetenskapligt arbete 15 hp

Författare/red: Polit, D.M. & Beck, C.T.
Titel: Nursing Reserch. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: JB. Lippincott Company
Kommentar: Kvantitativ - och kvalitativ metod vardera 7,5 hp

Författare/red: Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C.
Titel: Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kvantitativ - och kvalitativ metod Artikelgranskning = 5 hp + 0,5 hp och vetenskapligt arbete 15 hp.

Referenslitteratur

Författare/red: Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red)
Titel: Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kvalitativ metod 7,5 hp

Författare/red: Körner, S., Wahlgren, L
Titel: Praktisk statistik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kvantitativ metod, 7,5 hp

Vetenskapliga artiklar tillkommer. Egen sökning av relevant litteratur tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Om kursen upphör eller genomgår en större förändringar har studenten, inom ett år efter att förändringen har skett, rätt till tre omexaminationer baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Därefter följer studenten rådande kursplan om kursen inte har upphört.