Hur kan man förbättra hälsan och öka trivseln på våra arbetsplatser? Och varför är så många sjukskrivna från jobbet? Beror det på dålig hälsa, dålig moral, på ett alltför stressigt arbetsliv eller på att livspusslet helt enkelt inte går ihop? Rehabiliteringsvetenskap handlar om hur arbetslivet och samhället kan anpassas och individen rustas så att hälsa främjas, ohälsa förebyggs och att de som ändå drabbas av sjukdom eller skada får en väl fungerande rehabilitering.

Rehabiliteringsvetenskap som ämnesområde är viktigt på flera sätt. För individen är arbete och inkludering i arbetslivet centralt både socialt och ekonomiskt. Dålig arbetsmiljö, ohälsa och sjukskrivningar innebär stora problem också för företag och samhället i stort. Både utbildning och forskning inom rehabiliteringsvetenskap handlar om hur arbetsvillkor och hälsa kan förbättras och hur ohälsa kan förebyggas samt hur man skapar en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering för de som av olika skäl står utanför arbetslivet.
Frågor som rör hälsa och rehabilitering i arbetslivet är komplexa och kräver kunskap inom flera olika områden, och rehabiliteringsvetenskap är därför ett mångvetenskapligt ämne med inslag av sociologi, psykologi, folkhälsovetenskap, juridik och medicin. Vi inom rehabiliteringsvetenskap bedriver forskning och utbildning i samarbete med nationella och internationella forskare och intressenter från bl a Mittuniversitetet, regionala aktörer, olika myndigheter och universitet i Norden, Australien, Kanada samt Indien.
Vårt utbildningsutbud består av två utbildningsprogram; ett kandidatprogram, Programmet för Hälsa och Rehabilitering i Arbetslivet, 180 hp, och ett program på avancerad nivå, Magisterprogram – Arbetsmiljöstrateg, 60 hp.
Kandidatprogrammet bedrivs på distans men med träffar i Sundsvall och Östersund och magisterprogrammet bedrivs på distans utan träffar. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom företag och organisationer – offentligt eller privat - med frågor som rör arbetslivshälsa och rehabilitering. Vi erbjuder även några fristående kurser inom ämnet.
Forskning inom rehabiliteringsvetenskap kretsar kring faktorer som leder till god hälsa, ett hållbart arbetsliv och ökade chanser till återgång i arbete efter sjukfrånvaro och arbetslöshet. Inom ett hälsofrämjande arbetsliv ligger tonvikten på faktorer, metoder och modeller som skapar förutsättningar för anställdas hälsa. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om hur individer som står utanför arbetslivet på ett så effektivt sätt som möjligt kan stimuleras till återgång i arbete. En betydande del av forskningen analyserar skillnader i hälsa och rehabilitering mellan män och kvinnor, hög- och lågutbildade, inrikes och utrikes födda samt mellan människor i olika positioner i arbetslivet.
Om du är intresserad av våra utbildningar och/eller vår forskning så är du välkommen att kontakta oss som arbetar inom rehabiliteringsvetenskap!

Sidan uppdaterades 2018-06-27