Varför är så många sjukskrivna från jobbet? Beror det på dålig hälsa, dålig moral, på ett alltför stressigt arbetsliv eller på att livspusslet helt enkelt inte går ihop? Rehabiliteringsvetenskap handlar om hur arbetslivet och samhället kan anpassas och individen rustas så att hälsa främjas, ohälsa förebyggs och att de som ändå drabbas av sjukdom eller skada får en väl fungerande rehabilitering.

Sjukfrånvaro och ohälsa är ett stort problem. För individen leder långvarig sjukfrånvaro ofta till en känsla av utanförskap. Självförtroende och självkänsla går förlorade och ju längre tid som frånvarande, desto mer inaktuell blir ens kompetens. Sjukfrånvaro är också problematiskt för företaget och samhället. Arbetsgivaren har ett betydande ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering och för samhället är kostnaderna för långvarig sjukfrånvaro stora.

Rehabilitering är en komplex verksamhet som kräver kunskap inom flera olika områden och det är därför ett mångvetenskapligt ämne. Inom rehabiliteringsvetenskap betonas även förebyggande och hälsofrämjande insatser, det vill säga åtgärder som kan vidtas för att förebygga ohälsa och förbättra hälsa.

Fyra centrala begrepp är:
1. Resursmobilisering; fokus ligger på resurserna och inte på hindren
2. Kommunikation; till exempel bemötande, förhållningssätt och relationer
3. Samverkan; mellan individ, organisation och olika myndigheter
4. Helhetssyn; individen måste ses i ett helhetsperspektiv

Kurserna i rehabiliteringsvetenskap erbjuds på distans och är ortsövergripande, med sammankomster i både Östersund och Sundsvall. Vissa kurser som erbjuds har inga fysiska träffar. Programutbildningen är nära knuten till Centrum för rehabiliteringsforskning (CRF), som är ett nationellt nätverk av forskare inom rehabiliteringsområdet. Utbildningen har också ett nära samarbete med universitet i Australien och USA, vilket ger möjligheter till internationella utbyten.

Förutom det reguljära kursutbudet på grundnivå erbjuds olika typer av specialkurser, så kallade breddkurser. Breddkurser är ett begrepp som används för kurser som ger färdigheter inom specifika delområden av ett ämne, men som oftast inte är behörighetsgivande för tillträde till högre nivåer.