Kursplan för Rehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa, 7,5 hp

Rehabilitation Science Ma, Activity, Living Habits and Health, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH023A
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Aktivitet, levnadsvanor och hälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Vård 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-09-05
 • Fastställd: 2016-09-28
 • Senast ändrad: 2016-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2017-01-10

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om aktiviteters och levnadsvanors betydelse för hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga. Kursen fokuserar på att ge en ökad förståelse för hur aktivitet och levnadsvanor påverkar individers och gruppers fysiska och psykiska kapacitet med särskilt fokus på arbetslivet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
- Ha fördjupade kunskaper i hur aktivitet och levnadsvanor påverkar hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga.
- Ha kunskaper om hur arbetsfysiologiska mekanismer, energetisk och lokal fysisk belastning påverkar prestationsförmågan och besvär i rörelseorganen, samt även vilka effekter psykosociala arbetsförhållanden, stress och kognitiv belastning har på prestationsförmågan.

Färdighet och förmåga
- Ha fördjupad kompetens och förmåga att utveckla och arbeta med aktivitet och levnadsvanor som verktyg i hälsofrämjande arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kritiskt kunna granska och värdera olika teorier och modeller för motivation till aktivitet och goda levnadsvanor främst relaterat till arbetslivet.

Innehåll

Utifrån aktuell forskning behandlar kursen teorier och modeller om aktivitet och levnadsvanor och dess samband med fysisk och psykisk kapacitet. Olika aktiviteters och levnadsvanors betydelse för hälsa och välbefinnande belyses, fokus är på arbetslivets krav och belastningar. Förutom fysisk aktivitet berörs aspekter som rör kultur, kost, alkohol/droger, balans arbete och fritid etcetera. Frågorna diskuteras även ur ett folkhälso- och genusperspektiv. Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande arbete berörs också, liksom levnadsvanors betydelse som prevention och behandling.

Exempel på frågor som behandlas är; Vems ansvar är det att klara arbetets krav? Är det skillnad mellan mäns och kvinnors fysiska och psykiska kapacitet? Är det skillnader mellan olika besvärsförekomst bland kvinnor och män, och finns det olika orsaker? Vilken betydelse har faktorer som rör fysisk aktivitet, kultur och kost för individers och organisationers hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga? Vilka faktorer kan bidra till ett hälsosammare arbetsliv?

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på halvfart och IT-distans och består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier. Delar av undervisningen är webbaserad. Obligatoriska träffar kan förekomma.

Examination

Kursens olika moment examineras muntligt och skriftligt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bouchard, C., Blair, S. N. & Haskell, W.
 • Titel: Physical Activity and Health
 • Förlag: Human Kinetics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lundberg, U., Wentz, G.
 • Titel: Stressad hjärna, stressad kropp: Om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa
 • Förlag: Wahlström & widstrand
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Rostila, M. & Toivanen, S. (red.)
 • Titel: Den orättvisa hälsan - Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sandmark, H.
 • Titel: Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Toomingas, A., Mathiassen, S. E. & Tornqvist Wigaeus, E.
 • Titel: Arbetslivsfysiologi
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bojner Horwitz, E., Hogstedt, C., Wistén, P. & Theorell, T.
 • Titel: Kultur & Folkhälsa - antologi om forskning och praktik
 • Förlag: Tolvnitton förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Statens Folkhälsoinstitut
 • Titel: FYSS 2008 - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.
 • Förlag: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet
 • Upplaga: 2008, 978-91-7257-543-1
 • Författare/red: Winroth, J. & Rydqvist, L-G.
 • Titel: Hälsa och hälsopromotion - med focus på individ, grupp och organisationsnivå
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar tillkommer
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.