Kursplan

Kursplan för Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, Working Life and Health, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH006A
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Arbetsliv och hälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-03-19
 • Fastställd: 2008-04-06
 • Senast ändrad: 2014-05-23
 • Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om hälsa och ohälsa i arbetslivet ur ett samhälls-, organisations- och individperspektiv. Kursen fokuserar på hälsofrämjande insatser i arbetslivet, balansen mellan arbets- och privatliv samt arbetslöshet, sjukskrivning och rehabilitering.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande:

- Ha fördjupade kunskaper om hur hälsa och arbetsvillkor fördelas utifrån
socioekonomiska förhållanden
- Kritiskt kunna granska och värdera olika teorier och modeller inom det
hälsofrämjande området relaterat till arbetslivet och arbetsplatsen som arena
- Ha fördjupade kunskaper om faktorer som påverkar mäns och kvinnors
möjlighet att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv
- Ha fördjupade kunskaper om faktorer som ökar respektive minskar möjligheter
för rehabilitering och återinträde till arbete vid sjukskrivning och arbetslöshet

Innehåll

Utifrån aktuell forskning behandlar kursen teorier och modeller om hälsofrämjande insatser i arbetslivet och hälsofrämjande organisationer. Dessutom behandlas jämlikhet i hälsa och arbetsvillkor, faktorer som påverkar möjligheten att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv samt möjligheter för rehabilitering och återgång till förvärvsarbete vid sjukskrivning och arbetslöshet.

Exempel på frågor som behandlas är: Vilka faktorer kan bidra till ett friskare arbetsliv? Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? Vad påverkar människors möjlighet att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv? Hur ser sambanden ut mellan rehabilitering, arbetslöshet/sjukskrivning och hälsa? Vilka faktorer ökar sannolikheten för återgång till förvärvsarbete vid arbetslöshet och sjukskrivning?

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på halvfart och distans och består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier. Delar av undervisningen är webbaserad. Obligatoriska träffar kan förekomma.

Examination

Kursens olika moment examineras muntligt och skriftligt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Cooper, Cary L., Campell Quick, James & Schabracq, Marc J.
 • Titel: International Handbook of Work and Health Psychology
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 491 sidor. Valda kapitel. Finns som e-bok vid MIUN:s bibliotek.
 • Författare/red: Drobnic, Sonja & Guillén, Ana M.
 • Titel: Work-life Balance in Europe - The Role of Job Quality
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 380 sidor
 • Författare/red: Härenstam, Annika & Bejerot, Eva
 • Titel: Sociala relationer i arbetslivet
 • Förlag: Gleerups utbildning AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 208 sidor

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Torbjörn, I
 • Titel: Arbets- och organisationspsykologi: individ och organisation i samspel
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 464 sidor
 • Författare/red: Grönlund, A. (red.)
 • Titel: Glimtar av jämställdhet
 • Förlag: Boréa
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 208 sidor
 • Författare/red: Hansson, Anders
 • Titel: Workplace Health Promotion - A salutogenic approach
 • Förlag: Author House
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 380 sidor
 • Författare/red: Rostila, Mikael & Toivanen, Susanna
 • Titel: Den orättvisa hälsan - Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 376 sidor
 • Författare/red: Sandmark, Hèléne (red.)
 • Titel: Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 257 sidor
Vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter tillkommer.
Övrig information
Kursen ingår som del i Magisterprogrammet Arbetsliv, hälsa och rehabilitering

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.