Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, Working Life and Health, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH029A
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Arbetsliv och hälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Fastställd: 2019-12-04
 • Senast ändrad: 2021-06-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om hälsa och ohälsa i arbetslivet ur ett samhälls-, organisations- och individperspektiv. Kursen fokuserar på strategier för hälsofrämjande insatser i arbetslivet, balansen mellan arbets- och privatliv samt sjukskrivning och rehabilitering.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

- förklara och analysera begreppen arbetsmarknad, arbetsorganisation, och arbetsmiljöarbete i en svensk kontext
- kritiskt granska och värdera strategier, teorier och modeller inom det
hälsofrämjande området relaterat till arbetslivet och arbetsplatsen som arena
- identifiera och värdera faktorer som påverkar mäns och kvinnors
möjlighet att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv
- identifiera och analysera faktorer som ökar respektive minskar möjligheter
för rehabilitering och återinträde till arbete vid sjukskrivning.

Innehåll

Utifrån aktuell forskning behandlar kursen teorier och modeller om hälsofrämjande insatser i arbetslivet och hälsofrämjande organisationer. En introduktion ges till arbetsmiljöområdet och relevanta begrepp kopplat till detta område. Dessutom behandlas faktorer som påverkar möjligheten att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv samt möjligheter för rehabilitering och återgång till förvärvsarbete vid sjukskrivning.

Exempel på frågor som behandlas är: Vilka faktorer kan bidra till ett friskare arbetsliv? Hur kan framgångsrikt arbetsmiljöarbete bedrivas? Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? Vad påverkar människors möjlighet att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv? Hur ser sambanden ut mellan rehabilitering, sjukskrivning och hälsa? Vilka faktorer ökar sannolikheten för återgång till förvärvsarbete vid sjukskrivning?

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på halvfart och distans med webbaserade träffar. Undervisningen består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier. Ett web-baserat obligatoriskt examinationsseminarium ingår i kursen. Övriga seminarier är frivilliga.

Examination

2001: Examinationsuppgift A, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Examinationsuppgift B, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2003: Examinationsuppgift C, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2004: Examinationsuppgift D, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
I examinationen ingår även deltagande på slutseminarium med muntlig presentation.

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga prestationer.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess tre (3) provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur.

Två tillfällen för omprov erbjuds. Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform kan dessa frångås om det är förenligt med kursens lärandemål.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
-För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen ingår som del i Magisterprogrammet - Arbetsmiljöstrateg

Den studerande måste ha tillgång till följande utrustning och programvara: headset med hörlurar och mikrofon samt en webbkamera, och möjlighet att installera programvaror på datorn.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod RH006A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aronsson, Gunnar., Hellgren, Johnny., Isaksson, Kerstin., Johansson, Gun., Sverke, Magnus. & Torbjörn, Ingemar
 • Titel: Arbets- och organisationspsykologi: individ och organisation i samspel
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: 464 sidor. Kapitel 1, 3, 4, 7, 9, 10, 21
 • Författare/red: Gillberg, Gunnar; Ljungar, Erik; Peixoto, Anna & Axelsson, Jonas (red.)
 • Titel: Vad är arbetsvetenskap: En introduktion
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 244 sidor
 • Författare/red: Grönlund, A. (red.)
 • Titel: Glimtar av jämställdhet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Boréa
 • Kommentar: 208 sidor
 • Författare/red: Rostila, Mikael & Toivanen, Susanna
 • Titel: Den orättvisa hälsan - Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber AB
 • Kommentar: 376 sidor. Kapitel 3, 4, 11, 17
 • Författare/red: Winroth, Jan
 • Titel: Organisationshälsa: En bok om hållbart arbetsliv
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 207 sidor

Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer med koppling till kursens olika lärandemål.

Sidan uppdaterades 2021-06-30