Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, Working Life and Health, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH029A
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Arbetsliv och hälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-08-29
 • Fastställd: 2019-12-04
 • Senast ändrad: 2019-12-04
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om hälsa och ohälsa i arbetslivet ur ett samhälls-, organisations- och individperspektiv. Kursen fokuserar på hälsofrämjande insatser i arbetslivet, balansen mellan arbets- och privatliv samt arbetslöshet, sjukskrivning och rehabilitering.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

- beskriva hur hälsa och arbetsvillkor fördelas utifrån
socioekonomiska förhållanden
- kritiskt granska och värdera olika teorier och modeller inom det
hälsofrämjande området relaterat till arbetslivet och arbetsplatsen som arena
- identifiera faktorer som påverkar mäns och kvinnors
möjlighet att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv
- identifiera faktorer som ökar respektive minskar möjligheter
för rehabilitering och återinträde till arbete vid sjukskrivning och arbetslöshet

Innehåll

Utifrån aktuell forskning behandlar kursen teorier och modeller om hälsofrämjande insatser i arbetslivet och hälsofrämjande organisationer. Dessutom behandlas jämlikhet i hälsa och arbetsvillkor, faktorer som påverkar möjligheten att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv samt möjligheter för rehabilitering och återgång till förvärvsarbete vid sjukskrivning och arbetslöshet.

Exempel på frågor som behandlas är: Vilka faktorer kan bidra till ett friskare arbetsliv? Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? Vad påverkar människors möjlighet att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv? Hur ser sambanden ut mellan rehabilitering, arbetslöshet/sjukskrivning och hälsa? Vilka faktorer ökar sannolikheten för återgång till förvärvsarbete vid arbetslöshet och sjukskrivning?

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på halvfart och distans utan träffar och består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier. Delar av undervisningen är webbaserad. Ett web-baserat obligatoriskt examinationsseminarium ingår i kursen. Övriga seminarier är ej obligatoriska.

Examination

1000: Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursens olika moment examineras muntligt och skriftligt.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen ingår som del i Magisterprogrammet Arbetsliv, hälsa och rehabilitering

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod RH006A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Torbjörn, I
 • Titel: Arbets- och organisationspsykologi: individ och organisation i samspel
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 464 sidor
 • Författare/red: Grönlund, A. (red.)
 • Titel: Glimtar av jämställdhet
 • Förlag: Boréa
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 208 sidor
 • Författare/red: Rostila, Mikael & Toivanen, Susanna
 • Titel: Den orättvisa hälsan - Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 376 sidor
 • Författare/red: Sandmark, Hèléne (red.)
 • Titel: Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 257 sidor
 • Författare/red: Winroth, Jan
 • Titel: Organisationshälsa: En bok om hållbart arbetsliv
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 207 sidor

Referenslitteratur

 • Författare/red: Drobnic, Sonja & Guillén, Ana M.
 • Titel: Work-life Balance in Europe - The Role of Job Quality
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 380 sidor
 • Författare/red: Härenstam, Annika & Bejerot, Eva
 • Titel: Sociala relationer i arbetslivet
 • Förlag: Gleerups utbildning AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 208 sidor
 • Författare/red: Wiencke, M., Cacace, M., Fischer, S.
 • Titel: Healthy at work: interdisciplinary perspectives
 • Förlag: Springer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: E-bok
Vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter tillkommer.