Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp

Rehabilitation Science Adv, Research Methods 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RH020A
Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Forskningsmetodik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
Vård 50%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-02-01
Fastställd: 2014-03-03
Senast ändrad: 2014-03-03
Giltig fr.o.m: 2013-02-14

Syfte

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att förstå, tolka och tillämpa forskning av relevans inom området arbetsliv och hälsa. Vid kursens slut ska du kunna lägga upp ett eget forskningsprojekt med en välformulerad forskningsfråga och lämpligt val av forskningsmetod, samt kritiskt kunna granska och tolka annan ämnesrelevant forskning.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna;
- förklara vetenskapsteoretiska begrepp och deras användning i relation till
vetenskapsområdet arbetsliv, hälsa och rehabilitering
- identifiera, formulera, och problematisera vetenskapliga frågeställningar av
relevans till vetenskapsområdet arbetsliv, hälsa och rehabilitering
- förklara skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning vad det gäller
design, datainsamling och analysmetoder
- kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur och forskning inom
kvantitativ och kvalitativ forskning
- förklara och kritiskt reflektera kring forskningsetiska grundprinciper

Innehåll

Huvudsakligt innehåll
- vetenskapsteoretiska grunder
- formulering av forskningsfrågor
- forskningsetik
- kvantitativ forskningsmetodik inkluderande formulering av forskningsfrågor,
forskningsdesign, datainsamlingsmetoder och statistiska analysmetoder
- kvalitativ forskningsmetodik inkluderande formulering av forskningsfrågor,
forskningsdesign, datainsamlings- och analysmetoder
- kritisk granskning av vetenskaplig litteratur

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via en lärplattform med stöd av en studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier, och omfattas av litteraturstudier och individuellt arbete. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av den studerandes studieprestationer utifrån gruppdiskussioner och individuella uppgifter.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, J.
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 223 s.

Författare/red: Birkler, J.
Titel: Vetenskapsteori: en grundbok
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Kommentar: 160 s.

Författare/red: Bryman, A.
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Kommentar: 690 s.

Författare/red: Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petersson, B.
Titel: Vad är god forskningssed? (Elektronisk resurs): synpunkter, riktlinjer och exempel
Upplaga: 2005
Förlag: Vetenskapsrådet
Webbadress: Laddas ner från www.vr.se
Kommentar: 88 s. Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet.

Författare/red: Körner, S. & Wahlgren, L.
Titel: Statistiska metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 211 s.

Författare/red: Tjora, A.
Titel: Från nyfikenhet till systematisk kunskap
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 196 s.

Referenslitteratur

Författare/red: Biklen, S. K. & Bogdan, R.
Titel: Qualitative research for education: an introduction to theory and methods
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson A & B Cop.
Kommentar: 304 s.

Författare/red: Borg, E. & Westerlund, J.
Titel: Statistik för beteendevetare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Kommentar: 456 s.

Författare/red: Crafoord, C.
Titel: Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur och Kultur
Kommentar: Sid. 11 - 225

Författare/red: Dahmström, K.
Titel: Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 411 s.

Författare/red: Friberg, F.
Titel: Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 154 s.

Författare/red: Kvale, S.
Titel: Den kvalitativa forskningsintervjun
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 306 s.

Ytterligare författningar, rapporter, avhandlingar, uppsatser och vetenskapliga artiklar som är relevanta för ämnesområdet tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.