Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, Sustainable Organizations, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RH024A
Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Hållbara organisationer
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-09-11
Fastställd: 2017-10-03
Senast ändrad: 2017-10-03
Giltig fr.o.m: 2018-01-08

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om interventioner i organisationer som syftar till att möjliggöra utveckling av hållbara organisationer.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- Beskriva, förklara och värdera olika organisationsutvecklingsmetoder- och modeller
- Redogöra för centrala teorier som skapar och upprätthåller organisationer som är trivsamma, hälsosamma och effektiva
- Skildra individens och gruppens beteende samt dess betydelse för organisationers sociala struktur och för uppnående och bibehållande av trivsamma, hälsosamma och effektiva arbetsplatser
- Beskriva och förklara organisationskulturens betydelse för utveckling av effektiva och hälsosamma organisationer
- Tillämpa metoder och modeller genom interventioner vars syfte är utveckling av effektiva och hälsosamma organisationer

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:
- Teorier om organisationsutveckling
- Teorier om positiva organisationer
- Teorier om grupper och grupputveckling
- Teorier om organisationskultur och dess betydelse för organisationsutveckling
- Etiska förhållningssätt i organisationsutvecklingsprocesser

Behörighet

Grundläggande behörighet Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på halvfart och IT distans samt består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier. Delar av undervisningen är webbaserad.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får inte förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Ingemar, T.
Titel: Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur & kultur
Kommentar: 464 sidor

Författare/red: Lewis, Sarah
Titel: Positive Psychology at Work: How Positive Leadership and Appreciative Inquiry Create Inspiring Organizations
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Wiley-Blackwell
Kommentar: 246 sidor