Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, Sustainable Organizations, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH027A
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Hållbara organisationer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-08-29
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2021-09-21
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om interventioner i organisationer som syftar till att stödja utveckling av hållbara organisationer.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- Beskriva, förklara och värdera olika organisationsutvecklingsmetoder- och modeller
- Redogöra för centrala teorier som skapar och upprätthåller organisationer som är trivsamma, hälsosamma och effektiva
- Skildra individens och gruppens beteende samt dess betydelse för organisationers sociala struktur och för uppnående och bibehållande av trivsamma, hälsosamma och effektiva arbetsplatser
- Beskriva och förklara organisationskulturens betydelse för utveckling av effektiva och hälsosamma organisationer
- Tillämpa metoder och modeller genom interventioner vars syfte är utveckling av effektiva och hälsosamma organisationer

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:

- Teorier om organisationsutveckling
- Teorier om positiva organisationer
- Teorier om grupper och grupputveckling
- Teorier om organisationskultur och dess betydelse för organisationsutveckling
- Teorier om hälsofrämjande organisationer
- Etiska förhållningssätt i organisationsutvecklingsprocesser

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på halvfart och distans samt består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier. Delar av undervisningen är webbaserad. Ett seminarium är obligatoriskt.

Examination

2001: Examination I, Hemtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Examination II, PM, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Närvaro på seminariumet är obligatoriskt för att kunna bli godkänd.

2003: Seminarium, Muntlig examination, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Obligatorisk närvaro.

Kursen examineras muntligt och skriftligt. För att bli godkänd på Examination II är närvaro vid seminariet obligatoriskt.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess tre (3) provtillfällen ska grundas på samma kurslitteratur.

Två (2) tillfällen för omprov erbjuds. Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform kan denna frångås om det är förenligt med kursens lärandemål.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får inte förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod RH024A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alvesson, M. & Svenningsson, S.
 • Titel: Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 264 sidor
 • Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Ingemar, T.
 • Titel: Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur & kultur
 • Kommentar: 464 sidor
 • Författare/red: Cameron, Kim. & Dutton, Jane.
 • Titel: Positive Organizational Scholarship. Foundations of a New Discipline
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Berrett-Koehler Publishers
 • Kommentar: E-bok
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-09-29