Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, Sustainable Organizations, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH027A
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Hållbara organisationer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-08-29
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2019-11-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om interventioner i organisationer som syftar till att möjliggöra utveckling av hållbara organisationer.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- Beskriva, förklara och värdera olika organisationsutvecklingsmetoder- och modeller
- Redogöra för centrala teorier som skapar och upprätthåller organisationer som är trivsamma, hälsosamma och effektiva
- Skildra individens och gruppens beteende samt dess betydelse för organisationers sociala struktur och för uppnående och bibehållande av trivsamma, hälsosamma och effektiva arbetsplatser
- Beskriva och förklara organisationskulturens betydelse för utveckling av effektiva och hälsosamma organisationer
- Tillämpa metoder och modeller genom interventioner vars syfte är utveckling av effektiva och hälsosamma organisationer

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:
- Teorier om organisationsutveckling
- Teorier om positiva organisationer
- Teorier om grupper och grupputveckling
- Teorier om organisationskultur och dess betydelse för organisationsutveckling
- Etiska förhållningssätt i organisationsutvecklingsprocesser

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på halvfart och distans samt består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier. Delar av undervisningen är webbaserad.

Examination

1000: Projektarbete, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Hemtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras muntligt och skriftligt.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får inte förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod RH024A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alvesson, M. & Svenningsson, S.
 • Titel: Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 264 sidor
 • Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Ingemar, T.
 • Titel: Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel
 • Förlag: Natur & kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 464 sidor
 • Författare/red: Lewis, Sarah
 • Titel: Positive Psychology at Work: How Positive Leadership and Appreciative Inquiry Create Inspiring Organizations
 • Förlag: Wiley-Blackwell
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 246 sidor
Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.