Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Rehabiliteringsvetenskap AV, Ledarskapets betydelse för hälsa, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, The importance of Leadership for Health, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RH018A
Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Ledarskapets betydelse för hälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-03-19
Fastställd: 2012-11-04
Senast ändrad: 2014-02-25
Giltig fr.o.m: 2014-02-28

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa i organisationer samt betydelsen av ledares hälsa och arbetsvillkor i detta sammanhang. Kursen syftar vidare till att ge fördjupade kunskaper om ett hållbart arbetsliv, socialt ansvarstagande organisationer och effekter av hälsofrämjande insatser.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

1. Redogöra för olika teoretiska perspektiv på ledarskap.
2. Ha fördjupade kunskaper om och kunna reflektera över relationer mellan ledares arbetsvillkor och arbetssätt och medarbetarnas hälsa i organisationer.
3. Förklara, tolka och kritiskt diskutera faktorer som verkar för ett socialt hållbart arbetsliv.
4. Ha fördjupade kunskaper om effekter av hälsofrämjande insatser i organisationer.

Innehåll

Ledarskapets betydelse för ett hälsosamt arbetsliv betonas alltmer. Utifrån olika ledarskapsteorier och aktuell forskning behandlar kursen relationer mellan olika aspekter av ledarskapet och medarbetarnas hälsa. Betydelsen av ledarnas människosyn och arbetssätt för hälsosamma och hållbara organisationer behandlas. Modeller för hälsofrämjande och socialt ansvarstagande organisationer behandlas ihop med effekter av hälsofrämjande insatser. Även faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv avhandlas.

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, omvårdnad eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på halvfart och distans samt består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier. Delar av undervisningen är webbaserad. Obligatoriska träffar kan förekomma.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Ingemar, T.
Titel: Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur & kultur
Kommentar: 464 sidor

Författare/red: Döös, M. & Waldenström, K. (red.)
Titel: Chefsskapets former och resultat. Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Vinnova
Kommentar: 228 sidor

Författare/red: Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C.
Titel: Kommunikation i organisationer
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Härenstam, A. & Bejerot, E.
Titel: Sociala relationer i arbetslivet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Gleerups utbildning AB
Kommentar: 208 sidor

Författare/red: Johanson, U., Ahonen, G. & Roslander, R.
Titel: Work Health and Management Control
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Thomson Fakta
Kommentar: 357 sidor

Författare/red: Nilsson, A.
Titel: Ett hållbart arbetsliv - Om organisation och ledarskap
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Kommentar: 128 sidor

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursen ingår som del i Magisterprogrammet Arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.