Kursplan för Rehabiliteringsvetenskap AV, Modeller för rehabilitering, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, Models for Vocational Rehabilitation, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH016A
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Modeller för rehabilitering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-03-19
 • Fastställd: 2012-04-12
 • Senast ändrad: 2013-06-25
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på modeller för mobilisering av individers förmågor och möjligheter. Kursen fokuserar även på frågeställningar som rör funktionsnedsättningar och arbetsplatsens betydelse för framgångsrik rehabilitering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten:

- ha fördjupade teoretiska kunskaper om teorier och modeller för rehabilitering
- kritiskt kunna granska och värdera olika teorier och modeller för mobilisering av
individers förmågor och möjligheter i en rehabiliteringsprocess
- ha fördjupade kunskaper om tillämpning av relevanta rehabiliteringsmetoder/
modeller för olika målgrupper, bl.a. med olika former av funktionsnedsättningar
- självständigt kunna analysera och diskutera arbetsplatsens betydelse för
framgångsrik rehabilitering
- kunna diskutera och analysera etiska frågeställningar i relation till olika
rehabiliteringsmodeller

Innehåll

I kursen behandlas följande områden:

- Rehabiliteringsprocessen
- Teorier om resursmobilisering och återhämtning
- Arbetsförmåga
- Supported employment
- Case management modeller
- Samverkansmodeller

Andra modeller för rehabilitering såsom socialt företagande, psychoeducation m.m. Tillämpning med fokus på anställda som blivit sjuka, personer med psykiska funktionshinder, neuropsykiatriska störningar eller intellektuell funktionsnedsättning.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad, socialt arbete eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersson, J., Axelson, R., Bihari Axelson, S., Eriksson, A. & Åhgren, B.
 • Titel: Organizational approaches to collaboration in vocational rehabilitation - an international Literature review
 • Förlag: International Journal of Integrated Care
 • Upplaga: 2011/18/on line open access
 • Författare/red: Burns, T. & Firn, M.
 • Titel: Samhällsbaserad psykiatrisk vård
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Chan, F., Da Silva Cardoso, E., Chronister, J.A.
 • Titel: Understanding Psychosocial adjustment to Chronic Illness and Disability - A handbook for evidencebased practitioners in rehabilitation
 • Ort: New York
 • Förlag: Springer Publishing Company
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda kapitel. Finns som e-bok via MIUN:s bibliotek.
 • Författare/red: Howlin, P., Alcock, J. & Burkin, C.
 • Titel: An 8 year follow-up of a specialist supported employment service for high-ability adults with autism or Asperger syndrome
 • Förlag: Tidskriften Autism 2005/9/533-549
 • Författare/red: Johansson, P., Aydin, E., Bergendorff, S., Granqvist, N., Josephson, M., & Sohlberg, I.
 • Titel: Arbetslivsinriktad rehabilitering. Underlagsrapport till den parlamentariska Socialförsäkrinsutredningen
 • Förlag: Socialförsäkringsinspektionen
 • Upplaga: 2010:14
 • Författare/red: Karlsson, M.
 • Titel: Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska funktionshinder
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 167 sidor
 • Författare/red: Mesibov, G. B., Shea, V. & Schopler, E.
 • Titel: TEACCH vid autismspektrumstörning hos barn ovh vuxna
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplaga
 • Författare/red: Rinaldi, M., Perkins, R., Glynn, E., Montibeller, T., Clenaghan, M. & Rutherford, J.
 • Titel: Individual placement and support: from research to practise
 • Förlag: Advances in Psychiatric Treatment
 • Upplaga: 2008/14/50-60
 • Författare/red: Smith, L. & Newton, R.
 • Titel: Systematic Review of case management
 • Förlag: Aust NZJ Psychiatry
 • Upplaga: 2007/41/2-9
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.