Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Rehabiliteringsvetenskap AV, Samtalsmodeller för hälsa, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, Conversation Models for Health, 7,5 hp Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RH021A
Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Samtalsmodeller för hälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
Vård 50%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-02-15
Fastställd: 2013-03-14
Senast ändrad: 2014-02-27
Giltig fr.o.m: 2014-02-28

Syfte

Kursens övergripande syfte är att fördjupa kunskaperna om kommunikationens betydelse i arbetslivet ur ett främjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv. Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sina teoretiska kunskaper och färdigheter kring kommunikation, professionellt förhållningsätt och samtalsmetoder.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall den studerade:
• ha fördjupade teoretiska kunskaper om kommunikationens betydelse i främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete
• ha fördjupade teoretiska kunskaper om olika samtalsmodeller och kritiskt kunna granska och värdera dessa
• kunna tillämpa olika teorier kring samtal och samtalsmetoder i främjande, förebyggande och rehabiliterande processer i arbetslivet
• ha fördjupade kunskaper kring betydelsen av ett professionellt förhållningssätt i hälso- och rehabiliteringsarbete i arbetslivet

Innehåll

Kursen innehåller kommunikationsteori och kommunikations/samtalsmodeller samt hur dessa kan praktiseras i förändringsarbeten med fokus på arbetsliv, hälsa och rehabilitering. Etiska aspekter, förhållningssätt och värderingars betydelse när man arbetar med samtal som verktyg bearbetas också under kursen.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på halvfart och består av föreläsningar, egna arbeten och seminarier. Delar av undervisningen är webbaserad och förutsätter dator med internetuppkoppling. Obligatoriska träffar kan förekomma.

Examination

Kursens olika moment examineras muntligt och skriftligt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Eide, T. & Eide, H.
Titel: Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Kommentar: 272 sidor

Författare/red: Engquist, A.
Titel: Kommunikation på arbetsplatsen: chefen, medarbetaren, gruppen
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts
Kommentar: 273 sidor

Författare/red: Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C.
Titel: Kommunikation i organisationer
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Jarlbro, G.
Titel: Hälsokommunikation - en introduktion
Upplaga: Sanste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 152 sidor

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursen ingår som del i Magisterprogrammet Arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.