Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, What is Fair? International Perspectives on Equality in Work and Health, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RH025A
Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
Vård 50%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-12-05
Fastställd: 2018-10-08
Senast ändrad: 2018-10-08
Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Målet med kursen är att fördjupa din kunskap om hälsa i arbetslivet och hur de relaterar till jämlikhet och rättvisa ur ett internationellt perspektiv. Under hela kursen kommer vi att reflektera över och diskutera hur jämlikhet och rättvisa relaterar till hälsa i arbetslivet ur olika perspektiv: rehabiliterande åtgärder (Disability Management), förebyggande åtgärder samt arbetsmiljökunskap (Occupational Health Systems) och hälsofrämjande arbetsplats/liv (Workplace Health Promotion).

Lärandemål

Det första lärandemålet syftar till att fördjupa din kunskap om
hur arbetsmiljöfaktorer relaterar till hälsa genom att identifiera,
bedöma och jämföra hur begreppen sociala determinanter av
hälsa, intersektionalitet och rättvisa relaterar till hälsa i
arbetslivet.

Det andra lärandemålet syftar till att fördjupa din förståelse för
skillnader i olika välfärdssystem/socialförsäkringssystem, så att
du kan beskriva och förklara olika system samt identifiera,
utvärdera, analysera och jämföra verksamma aktörer inom
systemen, samt hur de relaterar till rättvisa och jämlikhet.

Det tredje lärandemålet syftar till att fördjupa din kunskap och
förståelse för hur ”Occupational Health Systems” (OHS) bidrar
till en god arbetsmiljö. Du ges tillfälle att identifiera, förklara
och reflektera omkring OHS-system i olika länder. Det ger en
förståelse för skillnader mellan dessa system i olika
välfärdskontexter och hur de relaterar till jämlikhet i hälsa i
arbetslivet.

Det fjärde lärandemålet syftar till att förstå nyckelprinciperna
och begrepp som relaterar till hälsofrämjande arbetsplats
(WHP), samt betydelse av och skillnaderna i vad omfattande
och "smala" tillämpningar av WHP i olika länder betyder. Du
kommer att kunna beskriva och identifiera WHP som en
process och ett resultat för att möjliggöra analyser, diskussioner
och reflektioner om hur det relaterar till jämlikhet, rättvisa,
samt etiska och moraliska problem på jobbet.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fem moduler. Vardera modulen varar i två
veckor. Modulerna delas upp i områdena:
(1) teorier och begrepp som är centrala för kursens lärandemål
(2) Disability Management (Rehabiliteringsperspektiv)
(3) Occupational Health Systems (Förebyggande- och
arbetsmiljöperspektiv)
(4) Workplace Health Promotion (hälsofrämjande på
arbetsplatsen/arbetslivet)
(5) en slutlig kunskapssyntes av de tidigare fyra modulerna av
er studenter
Som student kommer du att vara interaktiv med dina internationella kurskamrater genom varje modul.
Examinationsuppgifterna ges i varje modul där ert internationella kunskapsutbyte sätts i fokus.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Det är en distansutbildning på deltid (50%). Vi kommer att använda lärplattformen Desire2Learn via University of Waterloo, Ontario, Kanada. Du som student kommer att få behörighet och tillgång till video-föreläsningar, diskussionsforum och föreläsningsanteckningar via lärplattformen.

Examination

Skriftlig examinationsuppgifter ges på grupp- och individuell nivå under kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenten har rätt till maximalt fem examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är baserad på vetenskapliga artiklar.
Artiklarna kommer att delges till studenterna vid kursstart.