Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Rehabilitation Science MA, What is Fair? International Perspectives on Equality in Work and Health, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: RH030A
 • Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%, Vård 50%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-08-29
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2021-08-25
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Målet med kursen är att fördjupa din kunskap om hälsa i arbetslivet och hur de relaterar till jämlikhet och rättvisa ur ett internationellt perspektiv. Under hela kursen kommer vi att reflektera över och diskutera hur jämlikhet och rättvisa relaterar till hälsa i arbetslivet ur olika perspektiv: rehabiliterande åtgärder (Disability Management), förebyggande åtgärder samt arbetsmiljökunskap (Occupational Health Systems) och hälsofrämjande arbetsplats/liv (Workplace Health Promotion).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för arbetsvillkor och arbetsmiljöfaktorer i relation till hälsa
2. beskriva och bedöma hur begreppen sociala determinanter för hälsa, intersektionalitet och rättvisa relaterar till hälsa i arbetslivet
3. förklara och reflektera över likheter och skillnader mellan välfärdssystem och sjukförsäkringssystem som tillämpas i olika länder
4. beskriva och bedöma olika sjukförsäkringssystem i relation till intressenter, rättvisa och jämlikhet i hälsa och arbetsliv
5. beskriva och reflektera över skillnader i funktion och implementering av arbetsmiljösystem i olika länder
6. beskriva och bedöma arbetsmiljösystem i olika länder i relation till intressenter, rättvisa och jämlikhet i hälsa och arbetsliv
7. jämföra och reflektera över olika konceptualiseringar och tillämpningar av konceptet hälsofrämjande arbetsplatser i olika organisatoriska sammanhang och länder
8.beskriva och bedöma konceptet hälsofrämjande arbetsplatser i relation till intressenter, rättvisa, jämlikhet i hälsa och etiska problem på arbetsplatsen

Innehåll

Kursen är uppdelad i moduler, vardera modulen varar i två-tre
veckor. Modulerna delas upp i områdena:
Teorier och begrepp som är centrala för kursens lärandemål
Disability Management (Rehabiliteringsperspektiv)
Occupational Health Systems (Förebyggande- och
arbetsmiljöperspektiv) och
Workplace Health Promotion (hälsofrämjande på
arbetsplatsen/arbetslivet)

Som student kommer du att vara interaktiv med dina internationella kurskamrater genom varje modul.
Examinationsuppgifterna ges i varje modul där ert internationella kunskapsutbyte sätts i fokus.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska. Det är en distansutbildning på deltid (50%). Vi kommer att använda en lärplattform via University of Waterloo, Ontario, Kanada. Du som student kommer att få behörighet och tillgång till video-föreläsningar, diskussionsforum och föreläsningsanteckningar via lärplattformen.

Examination

1000: Gruppuppgift 1 (Modul 2), 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1010: Gruppuppgift 2 (Modul 3), 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1020: Individuell uppgift 1 (Modul 1), 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

1030: Individuell uppgift 2 (Modul 2), 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

1040: Individuell uppgift 3 (Modul 3), 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

1050: Individuell uppgift 4 (Modul 4), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Skriftliga examinationsuppgifter ges på grupp- och individuell nivå under kursen.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Begränsning av examination

Studenten har rätt till maximalt fem examinationstillfällen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är baserad på vetenskapliga artiklar.
Artiklarna kommer att delges till studenterna vid kursstart.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod RH025A.

Litteratur