Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Funktionshinder, 30 hp

Rehabilitation Science BA (A), Disability, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RH033G
Ämne huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Funktionshinder
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
Vård 50%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2010-12-17
Senast ändrad: 2014-10-10
Giltig fr.o.m: 2014-12-15

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till teorier och frågeställningar inom området funktionsnedsättningar och funktionshinder. Såväl sociala, psykologiska som biologiska aspekter belyses i ett livsförloppsperspektiv. I kursen behandlas även socialpolitik och lagstiftning som berör området.

Lärandemål

Lärandemål
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna;

Moment 1
- redogöra för klassifikationssystem och medicinska och sociala
förklaringsmodeller inom ämnesområdet funktionsnedsättningar och
funktionshinder
- redogöra för historik och utveckling av socialpolitik och lagstiftning som berör
personer med funktionsnedsättningar samt attityder som förekommer i samhället

Moment 2
- redogöra för psykologiska teorier och grundbegrepp inom ämnesområdet
- redogöra för definitioner av stress och psykiska kriser samt kunna beskriva olika
strategier för att hantera och bemästra stress (stress och anpassningsmodeller)
- redogöra för kognitiva, emotionella och beteendeproblem vid funktionshinder
och funktionsnedsättningar
- redogöra för språk och kommunikationsutveckling vid funktionsnedsättningar

Moment 3
- redogöra för olika typer av funktionsnedsättningar med tyngdpunkt på
kognitiva, motoriska och psykiska
- redogöra för metoder och exempel på förhållningssätt inom habilitering och
rehabilitering


Moment 4
- redogöra för vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv samt aktuell
forskning inom ämnet handikappforskning
- redogöra för metoder att beskriva livsvillkor, livskvalitet och livsförlopp hos
personer med funktionsnedsättningar samt genomföra en mindre undersökning.

Innehåll

Moment 1
Sociala aspekter på funktionsnedsättningar och funktionshinder, 7,5 hp
Social aspects on disability, 7,5 Credits
- Historik, begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder, handikapp,
habilitering och rehabilitering
- Klassifikationssystem och förklaringsmodeller
- Samhällets insatser, socialpolitik och lagstiftning, vård och omsorgsideologi ur ett
nationellt och internationellt perspektiv

Moment 2
Psykologiska aspekter på funktionsnedsättningar och funktionshinder, 7,5 hp
Psychological aspects on disability, 7,5 Credits
- Psykologiska teorier och grundbegrepp
- Kommunikationsutveckling vid funktionsnedsättningar
- Kognitiva -, emotionella - och beteendefunktioner vid funktionshinder
- Kris och krisbearbetning
- Metoder, bedömningsinstrument och förhållningssätt inom habilitering och
rehabilitering

Moment 3
Biologiska aspekter på funktionsnedsättningar och funktionshinder, 7,5 hp
Biological aspects on disability, 7,5 hp Credits
- Nervsystemets utveckling och funktion
- Biologiska orsaker till funktionsnedsättningar
- Motoriska/neurologiska funktionsnedsättningar
- Medicinska aspekter på habilitering/rehabilitering

Moment 4
Funktionshinder, teorier och metoder, 7,5 hp
Disability, theories and methods, 7,5 Credits
- Vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv – aktuell forskning
- Livsvillkor. Livskvalitet och livsförlopp för personer med funktionsnedsättningar
och funktionshinder
- Genomförande av mindre projektarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Undervisningsformen kommer i första hand att vara webbaserad med utlagda föreläsningar och grupparbeten.

Examination

Examination
Examinationsmomenten i kursen är:
Sociala aspekter på funktionshinder och handikapp, 7,5 hp
Biologiska aspekter på funktionshinder, 7,5 hp
Psykologiska aspekter på funktionshinder och handikapp, 7,5 hp
Forskning om funktionshinder, teorier och metoder, 7,5 hp

Examination av respektive moment sker muntligt eller skriftligt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Davidsson, B.
Titel: Handläggning av stöd och service till människor med funktionshinder: enligt LSS och SoL
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur AB

Författare/red: Grunewald, K. & Leczinsky, C.
Titel: LSS och annan närliggande lagstiftning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts juridik

Författare/red: Kylén, G.
Titel: Helhetssyn på människan
Upplaga: 1979 eller senare upplaga
Förlag: Stiftelsen ALA

Författare/red: Lagerkvist, B. & Lindgren, S. (Red.)
Titel: Barn med funktionsnedsättning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Lindqvist, R.
Titel: Funktionshindrade i välfärdssamhället. Utveckling och habilitering.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Gleerups

Författare/red: Lindqvist, R., Markström, M. & Rosenberg, D.
Titel: Psykiska funktionshinder i samhället
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Gleerups förlag
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Pless, M. & Granlund, M.
Titel: Handbok i att använda ICF och ICF-CY
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentllitteratur
Kommentar: Valda delar

Moment 2

Författare/red: Bunkholdt, V.
Titel: Psykologi: En introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och övrig vårdpersonal. (325 s.)
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteatur

Författare/red: Carlsson, S-G., Hjelmquist, E. & Lundberg, I.
Titel: Delaktig eller utanför: Psykologiska perspektiv på hälsa och handikapp.
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Borea Bokförlag

Författare/red: Kylén, G.
Titel: Begåvning och begåvningshandikapp
Upplaga: 1981 eller senare upplaga
Förlag: Stiftelsen ALA

Författare/red: Lagerkvist, B. & Lindgren, S. (Red.)
Titel: Barn med funktionsnedsättning
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Lindqvist, R., Markström, M. & Rosenberg, D.
Titel: Psykiska funktionshinder i samhället
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Gleerups förlag
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Nationell psykiatrisamordning
Titel: Vad är psykiskt funktionshinder? Nationell psykiatrisamordning ger sin definitioin av begreppet psyktiskt funktionshinder.
Upplaga: Rapport 2006:5
Förlag: Socialstyrelsen
Webbadress: http://www.sou.se/psykiatri

Författare/red: Pless, M. & Granlund, M.
Titel: Handbok i att använda ICF och ICF-CY
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar

Moment 3

Författare/red: Klingberg, T.
Titel: Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur & Kultur

Författare/red: Lagerkvist, B. & Lindgren, S. (Red.)
Titel: Barn med funktionsnedsättning
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Pless, M. & Granlund, M.
Titel: Handbok i att använda ICF och ICF-CY
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteratur

Moment 4

Författare/red: Patel, R. & Davidsson, B.
Titel: Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Upplaga: Senate upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Metodböcker som använts i tidigare kurser eller program bedöms som likvärdiga

Egen vald litteratur utifrån problemställning, i samråd med lärare, ca 200 sidor.

Vetenskapliga artiklar, rapporter, broschyrer och forskningstidskrifter tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.