Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Bildjournalistik GR (A), Storytelling med text och bilder, 7,5 hp

Photojournalism BA (A), Storytelling with Text and Photographs, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BJ024G
 • Ämne huvudområde: Bildjournalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Storytelling med text och bilder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2020-09-18
 • Senast ändrad: 2020-09-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-18

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap och färdigheter i att förmedla en journalistisk berättelse/story/reportage med hjälp av bilder och text.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa det journalistiska reportagets dramaturgiska uttryckssätt i både text och bild
- tillämpa dokumentär journalistisk metod
- tillämpa kunskaper om bildjournalistik och bildberättande

Innehåll

Kursen fokuserar på bildberättande, bildkomposition, research, gestaltning och dramaturgi. Kursen innehåller även feedback och handledning kring sammanställandet av ett reportage.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av digitala föreläsningar, praktiska övningar, samt digitala seminarium. I kursen ingår svensk och engelsk litteratur.

Examination

M100: Planering av bilder och inlämning av shot list (enskilt arbete), Inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M200: Utkast av reportage (enskilt arbete), Inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Reportage bestående av text och bild (enskilt arbete), Inlämningsuppgift, 5,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För att få godkänt slutbetyg på kursen ska alla delmoment vara godkända.
Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av betygen på delmomenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att erbjudas 3 examinationstillfällen inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anders Sundelin
 • Titel: Reportage: Att få fakta att dansa
 • Förlag: Leopard förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: Finns även tillgänglig som e-bok
 • Författare/red: Cecilia Aare
 • Titel: Det tidlösa reportaget
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: David Duchemin
 • Titel: Within the Frame
 • Förlag: New Riders
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: 288 sidor