Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Fotografi GR (A), Digital fotografi, 7,5 hp

Photography BA (A), Digital Photography, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FT028G
Ämne huvudområde: Fotografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Digital fotografi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Design
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2017-03-31
Fastställd: 2018-01-22
Senast ändrad: 2018-01-22
Giltig fr.o.m: 2018-01-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska lära sig grundläggande principer/tekniker/metoder för digital fotografering.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:
- kunna grunderna i fotografering
- kunna exponera digitala bilder
- kunna grundläggande kamerateknik
- kunna använda arbetsflödet för digital fotografi
- kunna redigera digitala fotografiska bilder

Innehåll

Kursen belyser:
- kunskap om digitala exponeringstekniker och digitalt arbetsflöde
- bearbetning av digitala bilder
- redigering av digitala bildfiler och relevanta verktyg
- redovisning av bilder
- fototeknik
- belysning

Behörighet

Ett års studier på universitetsnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Betyget baseras på individuella inlämningsuppgifter samt skriftliga, muntliga och praktiska examinationer. Obligatorisk närvaro gäller vid vissa föreläsningar, handledningar och övningar samt vid samtliga seminarier och genomgångar. Frånvaro och sent inlämnade uppgifter kan påverka kursbetyget negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda kända källhanteringssystem som Harvard (källor i löpande text), Oxford (noter) eller APA-Style (variant av Harvard).

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Kellby, Scott
Titel: The Adobe® Photoshop Book for Digital Photographers
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: New Riders Publishing

Författare/red: Peterson, Bryan
Titel: Learning to See Creatively: Design, Color, and Composition in Photography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Amphoto

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.