Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Fotografi GR (A), Digital fotografi, 7,5 hp

Photography BA (A), Digital Photography, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FT028G
Ämne huvudområde: Fotografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Digital fotografi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Design
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2017-03-31
Fastställd: 2018-01-22
Senast ändrad: 2019-05-15
Giltig fr.o.m: 2019-09-02

Syfte

Kursens syfte är att få insikt i fotografins principer för att förstå de tekniska och konstnärliga utmaningarna av fotografering från idé till slutbild.
Syftet är att studenter ska lära sig hur man skapar och komponerar fotografier genom en grundläggande förståelse och tillämpning av fotografiska tekniker och processer. Kursen ger studenterna en bred erfarenhet av fotografiska tekniker och arbetsflöden som används av professionella fotografer för att komponera och redigera digitala bilder.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- grunderna i fotografering
- exponera digitala bilder
- grundläggande kamerateknik
- använda arbetsflödet för digital fotografi
- redigera digitala fotografiska bilder

Innehåll

Kursen belyser:
- kunskap om digitala exponeringstekniker och digitalt arbetsflöde
- bearbetning av digitala bilder
- redigering av digitala bildfiler och relevanta verktyg
- redovisning av bilder
- fototeknik
- grundläggande belysning

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

3 hp, Inlämningsuppgift 1-5
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1,5 hp, Muntlig presentation
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

3 hp, Inlämningsuppgift 6
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Kellby, Scott
Titel: The Adobe® Photoshop Book for Digital Photographers
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: New Riders Publishing

Författare/red: Robert Hirsch
Titel: Light & Lens: Photography in the Digital Age
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Peachpit Press

Referenslitteratur

Författare/red: Peterson, Bryan
Titel: Learning to See Creatively: Design, Color, and Composition in Photography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Amphoto

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.