Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Fotografi GR (A), Fotografi och plats, 7,5 hp

Photography BA (A), Location Photography, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT033G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Fotografi och plats
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Design
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-02-26
 • Fastställd: 2019-10-01
 • Senast ändrad: 2021-10-01
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-01

Syfte

Syftet med kursen är studenterna ska inhämta kunskap om hur man hittar och använder olika platser, samtidigt som man upplever hur man anpassar sig till olika scenarier på plats.
Studenterna ska lära sig att utforska och interagera med olika platser för att identifiera sambandet mellan foto och plats.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- planera och förbereda för fotografering på plats
- identifiera utmaningar och lösningar för platsbelysning
- fotodokumentera en plats
- använda digitala verktyg för att samla platsdata
- presentera nuvarande visuell platsundersökningsinformation

Innehåll

Kursen belyser:
- platsscouting
- platsbelysning
- miljöfotografering
- resefotografi
- landskapsfotografi

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I100: Inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I200: Inlämningsuppgift 2, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I300: Inlämningsuppgift 3, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P100: Muntlig presentation, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bate, David
 • Titel: PHOTOGRAPHY: The key concepts
 • Förlag: Bloomsbury Visual Arts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Endast kapitel 5, "The composition of landscapes"
 • Författare/red: Fancher, Nick
 • Titel: Studio Anywhere
 • Förlag: Peachpit Press
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: duChemin, David
 • Titel: Within the Frame - the Journey of Photographic Vision
 • Förlag: Rocky Nook
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lippard, Lucy R
 • Titel: The lure of the local: Senses of place in a multicentered society.
 • Förlag: The New Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wells, Liz
 • Titel: Land Matters: Landscape photography, culture and identity.
 • Förlag: Bloomsbury Publishing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Endast kapitel 6 "Sence of Location". Tillhandahålles av läraren.