Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt, 7,5 hp

Photography BA (A), Photographic Research Project, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT034G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Fotografiskt forskningsprojekt
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Design
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-02-25
 • Fastställd: 2019-09-23
 • Senast ändrad: 2022-05-06
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska identifiera ett forskningsproblem och utföra ett fotografiskt forskningsprojekt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- identifiera ett forskningsproblem och skriva en projektbeskrivning
- förbereda för och använda fotografiska forskningsmetoder
- sammanfatta och presentera resultat från sitt fotografiska forskningsprojekt

Innehåll

Identifiera ett forskningsproblem.
Skriva en projektbeskrivning till ett fotografiskt forskningsprojekt.
Tillämpning av fotografiska forskningsmetoder.
Presentation av resultat.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I100: Inlämningsuppgift 1, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Inlämningsuppgift 2, 5,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Fox Anna, Caruana Natasha
 • Titel: Research in Photography: Behind the Image
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bloomsbury Visual Arts
 • Författare/red: Read, Shirley och Simmons, Mike
 • Titel: Photographers and Research The role of research in contemporary photographic practice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Rose, Gillian
 • Titel: Visual Methodologies: An introduction to researching with Visual Materials
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SAGE publications

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bate, David
 • Titel: Photography, The Key Concepts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Wells, Liz
 • Titel: Photography: A Critical Introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
Additional readings of the student's choice and related to the subject of assignment will be required to complete assignment.

Sidan uppdaterades 2022-06-21