Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Fotografi GR (A), Fotohistoria, 7,5 hp

Photography BA (A), Photo History, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FT026G
Ämne huvudområde: Fotografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Fotohistoria
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Design
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2017-03-31
Fastställd: 2018-01-22
Senast ändrad: 2018-01-22
Giltig fr.o.m: 2018-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge en överblick över fotots historia, dess framväxt och utveckling. Syftet är att ge en kunskapsbas i viktiga strömningar, influenser och utövare som påverkat utvecklingen av samtida fotografi.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- identifiera betydande bildskapare, bilder och riktningar inom konst- och fotohistoria
- redogöra för den grundläggande utvecklingen av bildens historia och dess aspekter
- analysera bilder i förhållande till samhällskulturen där bilder skapades
- förstå och kunna tillämpa grundläggande kompositionslära

Innehåll

Kursen belyser:
- Introduktion till bildens historia.
- Kompositionslära
- Fotografiska metoder
- Betydelsefulla influenser från bildens historia

Behörighet

Ett års studier på universitetsnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och enskilda arbeten.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

1,5 hp, Seminarium
4 hp, Rapport
2 hp, Muntlig presentation

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda kända källhanteringssystem som Harvard (källor i löpande text), Oxford (noter) eller APA-Style (variant av Harvard).

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Robert Hirsch
Titel: Seizing the Light
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge

Referenslitteratur

Författare/red: Rosenblum, Naomi
Titel: World history of Photography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Abbeville Press Inc.,U.S.

Författare/red: Stokstad, Marilyn, Cothren W, Michael
Titel: Art History
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson

Författare/red: Ward, Peter
Titel: Picture Composition
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Taylor and Francis

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.