Fotografi GR (A), Fotohistoria, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Fotografi GR (A), Fotohistoria, 7,5 hp

Photography BA (A), Photo History, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT026G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Fotohistoria
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2018-01-22
 • Senast ändrad: 2023-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge en överblick över fotografins historia, dess framväxt och utveckling. Syftet är att ge en kunskapsbas i viktiga strömningar, influenser och utövare som påverkat utvecklingen av samtida fotografi.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- identifiera betydande bildskapare, bilder och riktningar inom konst- och fotohistoria
- redogöra för den grundläggande utvecklingen av bildens historia och dess aspekter
- analysera bilder i förhållande till samhällskulturen där bilder skapades
- diskutera och tillämpa grundläggande kompositionslära

Innehåll

Kursen belyser:
- Introduktion till bildens historia.
- Kompositionslära
- Fotografiska metoder
- Betydelsefulla influenser från bildens historia

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och enskilda arbeten.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I101: Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Inlämningsuppgift 2, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R100: Rapport, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rosenblum, Naomi
 • Titel: World history of Photography
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Abbeville Press Inc.,U.S.

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association
 • Titel: Concise Guide to APA Style
 • Webbadress: https://apastyle.apa.org/
 • Kommentar: Spiral bound Engelska, 2020-01-30
 • Författare/red: Bate, David
 • Titel: Photography, The Key Concepts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Finns även som E-litteratur via biblioteket
 • Författare/red: Robert Hirsch
 • Titel: Seizing the Light
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge

Ytterligare litteratur relaterade till den valda uppgiften tillkommer

Sidan uppdaterades 2023-01-09