Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Fotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning, 7,5 hp

Photography BA (A), Introduction to Photography and Research, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT032G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till fotografi och forskning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2019-09-23
 • Senast ändrad: 2022-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska få grundläggande kunskap om etablerade och framväxande fotografiska forskningsmetoder

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- identifiera och tillämpa etablerade och framväxande fotografiska forskningsmetoder
- identifiera vilka situationer som är bäst lämpade för visuella forskningsmetoder som involverar fotografi
- redogöra för etiska problem vid tillämpning av fotografiska forskningsmetoder

Innehåll

Kursen belyser:
- Introduktion till etablerade forskningsmetoder som fotodokumentation, fotoelicitation, photo-voice och photo-essay
- Introduktion till det framväxande området fotografi som forskning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I100: Inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Inlämningsuppgift 2, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I301: Inlämningsuppgift 3, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Fox Anna, Caruana Natasha
 • Titel: Research in Photography Behind the Image
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bloomsbury Visual Arts
 • Kommentar: Finns även som e-litteratur via biblioteket
 • Författare/red: Read, Shirley och Simmons, Mike
 • Titel: Photographers and Research The role of research in contemporary photographic practice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Finns även som e-litteratur via biblioteket
 • Författare/red: Rose, Gillian
 • Titel: Visual Methodologies: An introduction to researching with Visual Materials
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SAGE publications

Sidan uppdaterades 2022-06-21