Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Fotografi GR (A), Ljus och form, 7,5 hp

Photography BA (A), Light and Form, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FT031G
Ämne huvudområde: Fotografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Ljus och form
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Design
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2019-01-25
Fastställd: 2019-04-05
Senast ändrad: 2019-04-05
Giltig fr.o.m: 2019-06-10

Syfte

Kursens syfte är att studera de grundläggande principerna för fotografisk belysning. Kursen kommer att introducera studenter till typiska belysningssituationer och metoder för att hantera och formge ljus.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- mäta ljusmängd
- beskriva ljuskvalitet
- applicera grundläggande kunskaper om belysning för fotografi
- använda grundläggande färgteori
- använda fotografisk belysningsutrustning

Innehåll

Kursen belyser:
- Artificiell och naturlig belysning
- Belysningsteori
- Ljusmodifiering
- Färgteori
- Professionell belysningsteknik
- Kamerainställningar

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

1 hp, Inlämningsuppgift 1
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1 hp, Inlämningsuppgift 2
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1,5 hp, Muntlig presentation
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

4 hp, Inlämningsuppgift 3
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda det kända källhanteringssystemet APA-Style.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.