Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Grafisk design GR (A), Grafisk designhistoria, 7,5 hp

Graphic Design BA (A), Graphic Design History, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GD037G
Ämne huvudområde: Grafisk design
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Grafisk designhistoria
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Design 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2011-04-01
Fastställd: 2011-06-29
Senast ändrad: 2014-01-17
Giltig fr.o.m: 2013-01-20

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska tillgodogöra sig en grundläggande orientering i grafisk designhistoria.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten
- Känna till grafiska designhistoriens dominerande epoker under första delen av 1900-talet
- Kunna redogöra för hur tekniken påverkat grafiska designens utveckling

Innehåll

Kursen belyser:
Grafiska designhistoriens dominerande stilepoker under första delen av 1900-talet
Teknikens roll i grafiska designhistorien
Producera individuella skisser som visualiserar utmärkande stildrag i dominerande epoker från första delen av 1900-talet

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Eget teoretiskt och praktisk arbete.

Examination

Betyget baseras på individuella inlämningsuppgifter samt skriftliga examinationer.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Eskilson, Stephen J
Titel: Graphic Design: A New History
Upplaga: 2007
Kommentar: Inbunden

Referenslitteratur

Författare/red: Hollis, Richard
Titel: Graphic Design: A Concise History
Upplaga: 2002
Kommentar: Häftad

Författare/red: Walther F. Ingo
Titel: Art of the 20th Century
Förlag: Taschen
Kommentar: Engelska ISBN10: 3822840890

Samt institutionsproducerat material.

Övrig information

Det förutsätts att studenten på hemorten har tillgång till och erfarenhet av dator och internetuppkoppling.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod GD024G.