Kursplan för Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet, 15 hp

Graphic Design BA (A), Universal Design of Digital Accessibility, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GD071G
 • Ämne huvudområde: Grafisk design
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Universell utformning av digital tillgänglighet
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Design 100%
 • Ansvarig institution: Design
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2020-01-31
 • Fastställd: 2020-04-09
 • Senast ändrad: 2020-06-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen behandlar webbdesign och appar med syfte att utforma innehåll så att den blir tillgänglig och användbar för alla.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa grunderna för användargränssnitt.
- beskriva och tillämpa designmetodikens grunder.
- genomföra enklare användbarhetstester.
- bearbeta texter till ett mer lättläst språk.
- beskriva relevanta funktionsvariationer och förklara dess påverkan på innehåll och utformning.
- genomföra en inkluderande designprocess.
- använda relevanta delar av svensk lagstiftning, EU-direktiv, Web Accessibility Initiative.
- tillämpa Digitala myndighetens vägledning.

Innehåll

Användbarhet och tillgänglighet för webbappar.
Designmetodikens grunder.
Klarspråk.
Omvärldsbevakning av användbarhet och tillgänglighet.
Lagar, regler och riktlinjer för universell utformning.
Genomföra en inkluderande designprocess (Design för alla-projekt).

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.
Studiebesök på andra orter än Sundsvall kan förekomma.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

K101: Kreativt arbete med designlösning och skriftlig rapport 1, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

K201: Kreativt arbete med designlösning och skriftlig rapport 2, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

K301: Kreativt arbete med designlösning och skriftlig rapport 3, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

K401: Kreativt arbete med designlösning 4, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R102: Skriftlig rapport, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Everett N. McKay
 • Titel: UI is Communication
 • Förlag: Morgan Kaufmann Publishers In
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Forsberg, Jenny
 • Titel: Skriv för din målgrupp : tips för träffsäkra texter
 • Förlag: Morfem
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Krug, Steve
 • Titel: Don´t make me think
 • Förlag: New Riders Publishing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Krug, Steve
 • Titel: Rocket Surgery
 • Förlag: New Riders Publishing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sundin Maria, Englund Helena
 • Titel: Tillgängliga webbplatser : i praktiken
 • Förlag: Jure Förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
Webbplatser
Kompendium
Övrig information
Adobe XD samt Adobe Acrobat Professional eller motsvarande krävs för denna kurs.
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.