Journalistik GR (A), Dagens och morgondagens svenska medielandskap, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Journalistik GR (A), Dagens och morgondagens svenska medielandskap, 7,5 hp

Journalism BA (A), The Swedish Media Landscape Today and Tomorrow, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO088G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Dagens och morgondagens svenska medielandskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-02-28
 • Fastställd: 2019-03-15
 • Senast ändrad: 2019-03-15
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap om dagens och morgondagens svenska mediesystemet, och om mediernas och journalistikens betydelse för människor i sina roller som både medborgare och konsumenter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna redogöra för såväl traditionella som sociala mediers tekniska, politiska, sociala och ekonomiska villkor i det samtida svenska medielandskapet
- kunna skilja mellan människors roller som kommersiella respektive demokratiska aktörer
- kunna beskriva mediernas och journalistikens historiska utveckling och hur den förhåller sig till såväl samtid som framtid
- ha kunskap om de utmaningar som mediesystemet står inför de närmaste åren
- kunna skissera journalistikens möjligheter och begränsningar i ett längre framtidsperspektiv
- kunna redogöra för den samtida svenska mediestrukturen i relation till en internationell kontext

Innehåll

Kursen är en introduktion till hur det svenska mediesamhället ser ut och fungerar, och hur det kan komma att fungera i framtiden. Stor vikt läggs vid mediernas betydelse för människor i deras roll både som medborgare och konsumenter.

Den historiska kontexten är viktig för att förstå varför medielandskapet ser ut som det gör idag, och de villkor – tekniska, politiska, sociala och ekonomiska – som har betydelse för utvecklingen framåt.

Eftersom mediesystemets struktur spelar roll för hur journalistiken organiseras och tar sig uttryck, belyses hur villkor och förändringar över tid påverkar såväl den journalistiska arbetsprocessen som det journalistiska innehållet.
En internationell kontext är också viktig för att Sverige ska kunna förstås som en del i en större omvärld, och kursen tar därför upp detta. Stor vikt läggs vid att förstå de villkor som kommer att forma vårt framtida mediesystem.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studenterna ansvarar själva för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information och ta eget ansvar i det enskilda arbetet.

Examination

M100: Inlämningsuppgift 1, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Inlämningsuppgift 2, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Hemtentamen, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För att få slutbetyg på kursen krävs godkänt på samtliga inlämningsuppgifter. Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av betygen på delmomenten.

M100 Inlämningsuppgift 1, 2,5 hp
Betyg: A, B, C, D, E, F, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är underkänt

M200 Inlämningsuppgift 2, 2,5 hp
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300 Hemtentamen, 2,5 hp
Betyg: A, B, C, D, E, F, Fx eller F. A-E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Att plagiera är inte tillåtet och kommer att resultera i att anmälan lämnas in till rektor.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Adam Arvidsson
 • Titel: Toward a Branded Audience. On the Dialectic between Marketing and Consumer (pp. 269-285) The Handbook of Media Audiences, by Virginia Nightingale
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Blackwell publishing
 • Kommentar: Bokkapitlet finns som open access via Mittuniversitets bibliotek
 • Författare/red: Gunnar Nygren & Ingela Wadbring
 • Titel: På väg mot medievärlden 2030. Journalistikens villkor och utmaningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Lennart Weibull, Ingela Wadbring & Ohlsson Jonas
 • Titel: Det svenska medielandskapet. Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Philip M. Napoli
 • Titel: Ratings and Audience Measurement (pp. 286-301) The Handbook of Media Audiences, by Virginia Nightingale
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Blackwell publishing
 • Kommentar: Bokkapitlet finns som open access via Mittuniversitets bibliotek
 • Författare/red: Reuters Institute
 • Titel: Digital News Report
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Reuters Institute
 • Kommentar: Rapporten finns som open acces på www.digitalnewsreport.org/
 • Författare: Sanna Kruikemeier & Adam Shehata
 • Artikeltitel: News Media Use and Political Engagement Among Adolecscents: An Analysis of Virtous Circles Using Panel Data
 • Tidskrift: Political Communication 34(2): 221-242
 • Kommentar: Political Communication 34(2): 221-242

Sidan uppdaterades 2019-03-21