Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister, 7,5 hp

Journalism BA (A), Media Law for Journalists, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO101G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Lag och rätt för journalister
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2022-10-14
 • Senast ändrad: 2023-01-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig kunskap om medborgerliga fri- och rättigheter och om rätten att fritt uttrycka tankar, åsikter och känslor utan inblandning från myndigheters sida.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva den svenska tryck- och yttrandefrihetens utveckling och i ett historiskt perspektiv beskriva lagstiftningens nuvarande sammansättning och status.
- redogöra för de väsentligaste beståndsdelarna och begreppen i de tre grundlagar som sammantaget garanterar yttrande- och tryckfriheten: Regeringsformen (RF), Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
- redogöra för begrepp och innebörd i de för yttrandefriheten och publicistisk verksamhet begränsande allmänna lagarna: Dataskyddsförordningen (GDPR), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Upphovsrättslagen.

Innehåll

Kursen behandlar:
- Fundamenta i svensk grundlagstiftning och för massmedier relevant allmän lag
- Absoluta och begränsningsbara medborgerliga fri- och rättigheter
- Innehåll och begrepp samt översiktlig tolkning av innehåll och begrepp i TF, YGL, Offentlighets- och sekretesslagen, Dataskyddsförordningen, Upphovsrättslagen.
- Relationen mellan "det allmänna" och "det enskilda" i svensk grundlag, med betoning på 2:a kap TF
- Pressdoktriner - den liberala pressdoktrinens betydelse för TF
- Historiska perspektiv på tryckfrihet, kriser och debatter under 1800- och 1900-tal

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

M200: Skriftlig examination, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M301: Skriftlig examination, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Funcke, Nils
 • Titel: Att publicera
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Funcke, Nils
 • Titel: Offentlighetsprincipen Praktik och teori
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hed, Irja
 • Titel: Sekretess! Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Jure
 • Författare/red: Jeanette Gustafsdotter
 • Titel: Journalistikens lagar. Om medierätt, etik och att hitta fakta
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Morfem

Sidan uppdaterades 2023-01-17